Zeszyty naukowe
Autor: Marek Gruszczyński 343
Strony: 343–352
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – Artykuł ma charakter przeglądowy. Celem prezentacji jest skatalogowanie nowych nurtów w konstruowaniu indeksów corporate governance i ich wykorzystania w mikroekonometrii finansowej.
Metodologia badania – Wykorzystano aktualne i dostępne źródła z literatury naukowej z zakresu zastosowania metod ilościowych w badaniach związków nadzoru właścicielskiego z kategoriami finansowymi w przedsiębiorstwach. W oparciu o te źródła zaproponowano uaktualniony przegląd wybranej tematyki.
Wynik – W wyniku przeglądu powstała systematyka konstrukcji indeksów corporate governance oraz ich przydatności do analizy związków nadzoru właścicielskiego z kategoriami finansowymi.
Oryginalność/wartość – Artykuł rozszerza i porządkuje wiedzę z zakresu metodyki konstrukcji indeksów nadzoru właścicielskiego w kontekście mikroekonometrii finansowej. Jest to rozwinięcie rozważań przedstawionych w książce Gruszczyńskiego (2012).
Słowa kluczowe: nadzór korporacyjny, indeks nadzoru korporacyjnego, mikroekonometria finansowa, modele regresji

CORPORATE GOVERNANCE INDICES IN FINANCIAL MICROECONOMETRICS

Abstract:
Purpose – This survey paper targets on cataloguing new trends in constructing corporate governance (CG) indices and their use in financial microeconometrics.
Design/Methodology/approach – Literature review of recent quantitative research on connections between corporate governance indices and company’s financials. The sources then serve for constructing the survey.
Findings – The survey provides catalogue of CG indices, their design and their usage in analyses of associations between corporate governance and the performance of companies.
Originality/value – Paper enhances and organizes the understanding of methodology of constructing CG indices from the financial microeconometrics viewpoint. As such, paper forms the extension of considerations presented in the book Gruszczyński (2012).
Keywords: corporate governance, corporate governance index, financial microeconometrics, regression models