Zeszyty naukowe
Autor: Waldemar Gajda 329
Strony: 329–341
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – Zidentyfikowanie oraz wykorzystanie systemu instrumentów ekonomiczno-finansowych i organizacyjnych stymulujących rozwój przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji strategicznej.
Metodologia badań – Do określenia sytuacji strategicznej przedsiębiorstw i identyfikacji instrumentów wykorzystano metodę analizy. W badaniach empirycznych wpływu zidentyfikowanych instrumentów na sytuację strategiczną przedsiębiorstw – metodę ekspercką, a do budowy działań rozwojowych – metodę scenariuszy.
Wynik – Zdiagnozowano i opracowano model sytuacji rynkowej przedsiębiorstw mających trudną pozycję rynkową. Zidentyfikowano 50 instrumentów ekonomiczno-finansowych i organizacyjnych. W wyniku przeprowadzonych badań empirycznych stworzono system instrumentów, na podstawie którego zbudowano scenariusz możliwych działań zmieniających trudną sytuację przedsiębiorstwa.
Oryginalność/wartość – Oryginalność podejścia do identyfikacji instrumentów determinujących funkcjonowanie przedsiębiorstw na podstawie strategicznych sfer funkcjonowania przedsiębiorstwa. Nowatorskie, niespotykane w literaturze stworzenie systemu instrumentów dających podstawę wykreowania efektywnych działań zmieniających trudną sytuację strategiczną firmy. Modelowe ujęcie trudnej sytuacji strategicznej, w którą można wkomponować obecnie funkcjonujące na rynku przedsiębiorstwa.
Słowa kluczowe: instrumenty, modele, scenariusze, sfery strategiczne

THE USAGE OF ECONOMIC AND FINANCIALAS WELL AS ORGANISATIONAL INSTRUMENTS IN ENTERPRISES WITH DIFFICULT STRATEGIC SITUATION – ON THE BASIS OF RESULTS FROM THE CONDUCTED RESEARCH

Abstract:
Purpose – To identify and use a system of economic and financial as well as organisational instruments which stimulate development of enterprises with a difficult strategic situation.
Design/Methodology/approach – Method of analysis was used to determine strategic situation of enterprises as well as to identify the instruments. The Delphi method was used in the empirical research into the influence of identified instruments on the strategic situation of enterprises, whereas scenario analysis was utilized 0in order to form development operations.
Findings – A model of market situation of enterprises with a difficult position on the market was diagnosed and formed. Fifty economic and financial as well as organisational instruments were identified. As a result of the conducted empirical research, a system of instruments was created which was the basis to form a scenario of possible operations which change difficult situation of an enterprise.
Orginality/value – Innovative creation of a system of instruments providing basis to create effective operations which change a difficult strategic situation of enterprise which is not common in literature. Model depiction of a difficult strategic situation to which each of enterprises currently existing on the market may be subordinated.
Keywords: instruments, models, scenarios. strategic situations