Zeszyty naukowe
Autor: Mirosław Krajewski 363
Strony: 363–369
pdfpełen tekst

Streszczenie:
System wczesnego ostrzegania w przedsiębiorstwie ma za zadanie zapobiec utracie kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Poprzez ciągły monitoring pozwala na wykrycie błędów w zarządzaniu przedsiębiorstwem potwierdzonych określonym poziomem wskaźników. System taki wskazuje na przyczyny niekorzystnych stanów finansowych. Ponadto daje on możliwość określenia kierunków poprawy przyszłej sytuacji finansowej. Posiadanie takiego systemu wpływa na zarządzanie wartością przedsiębiorstwa.
Słowa kluczowe: aktywa, analiza finansowa, analiza wskaźnikowa, efektywność, kapitał, modele, narzędzia analityczno-finansowe, ocena, pasywa, płynność, produktywność, przedsiębiorstwo, rentowność, średni ważony koszt kapitału, układy nierówności, źródła finansowania działalności gospodarczej

SYSTEM IN TERMS OF COMPANY FINANCIAL CONDITION

Abstract:
Early warning system in a company is to prevent the loss of company’s financial condition. Constant monitoring allows to detect failures in company’s management proved by the estimated level of factors. Such a system indicates the causes of unfavourable financial states. Moreover it gives the possibility of estimation the directions of future financial situation improvement. Possessing such a system influences the value management of the company.
Keywords: assets, financial analysis, ratio analysis, efficiency, equity, models, tools, analysis and financial evaluation, liabilities, liquidity, productivity, company profitability, the weighted average cost of capital, systems of inequality, sources of business financing