Zeszyty naukowe
Autor: Jarosław Mielcarek 371
Strony: 371–386
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Celem badań było wykazanie przydatności analizy DFL w finansach i rachunkowości zarządczej. Narzędziami badawczymi były: model rachunkowości zarządczej (MRZ) i model mieszany (rachunkowości zarządczej i finansów, MM). W opracowaniu rozwiązano szereg problemów. Spośród nich można wymienić następujące:
– czy istnieje w MRZ i MM związek między DFL a dźwignią finansową (DF)?
– czy istnieje w MM i MRZ związek między graniczną stopą marży bezpieczeństwa (SG), dla której i zrównuje się z ROA, a stopniem dźwigni operacyjnej (DOL), DFL i DF?
– czy istnieje w MM związek między ROE a ROA, DF i DFL?
Do nowych faktów teoretycznych można zaliczyć w MRZ wykazanie, że SG jest wyznaczana przez DOL, DF i DFL jako parametry, że dla SG wielkość DFL zrównuje się z DF, że DFL jest funkcją jednej zmiennej niezależnej, którą jest ROA oraz, że jej parametrami są DF oraz i. W MM nowymi faktami teoretycznymi są funkcja DFL jako funkcja DF i funkcja DF jako odwrotna funkcja tej pierwszej, mnożnik ROE określony przez DF i DFL oraz SG jako funkcja DF i DFL o stałej wartości niezależnej od struktury kapitału. Zastosowanie sformułowanych prawidłowości w analizie wrażliwości jest podstawą do sformułowania wniosku, że DFL jest niezbędnym narzędziem analizy w finansach i rachunkowości zarządczej.
Słowa kluczowe: poziom dźwigni finansowej, dźwignia finansowa, poziom dźwigni operacyjnej, stopa marży bezpieczeństwa finansowego, graniczna stopa wzrostu popytu

MANAGEMENT ACCOUNTING AND MIXED MODELS AND DEGREE OF FINANCIAL LEVERAGE

Abstract:
The aim of the study was to demonstrate the usefulness of the analysis of the DFL in finance and management accounting. Research tools were the management accounting (MRZ) and mixed (management accounting and finance, MM) models. Listed problems were solved. Among them the following may be mentioned:
– is there in the MRZ and MM link between DFL and financial leverage (DF)?
– is there in MRZ and MM the relationship between critical margin rate (SG) for which i equates to the ROA, and the degree of operating leverage (DOL), DFL and DF?
– is there in MM the relationship between ROE and ROA, DF and DFL?
In the MRZ the following new theoretical facts can be include: demonstration that SG is determined by DOL, DF and DFL as parameters, that for SG DFL size equates with DF, that DFL is a function of one independent variable, which is ROA, and that its parameters are DF and interest rate of debt. In MM new theoretical facts are following: DFL is a function of DF and function DF is an inverse function of the first one, the ROE multiplier is determined by DF and DFL, and SG is a function of DF and DFL with a fixed value independent of the capital structure. The use of formulated regularities in the sensitivity analysis is the basis for the conclusion that DFL is an essential tool in the financial and management accounting analysis.
Keywords: degree of financial leverage, financial leverage, degree of operational leverage, financial safety margin rate, critical demand growth rate