Zeszyty naukowe
Autor: Piotr Bolibok 463
Strony: 463–471
pdfpełen tekst

Abstract:
Purpose – The paper aims to examine the value relevance of fundamental accounting data announced by the banks listed on the Warsaw Stock Exchange.
Design/methodology/approach – The research is based on the linear regression analysis, derived from the Ohlson residual income valuation model, using the data from annual financial reports of 17 banks listed on the Warsaw Stock Exchange over the period 2000–2012.
Findings – The results of the research indicate that the book value of equity and perpetuity of residual incomes calculated on the basis of accounting net earnings of the listed-banks in Poland are highly value relevant, which suggests the possibility of the implementation of the constructed regression model as a simple tool supporting the decision making processes of the equity investors.
Originality/value – Despite a large body of international literature on the value relevance of accounting data, most studies exclude banks from the examined samples of companies. Moreover, it seems that so far no studies have addressed this issue in the setting of the Polish capital market. The present study attempts, therefore, to contribute to the existing literature by filling this apparent gap.
Keywords: banks, value relevance, accounting information

ZASTOSOWANIE MODELU OHLSONA W TESTOWANIU ZNACZENIA DANYCH KSIĘGOWYCH DLA WYCENY RYNKOWEJ W POLSKIM SEKTORZE BANKOWYM

Streszczenie:
Cel – Celem artykułu jest ocena znaczenia fundamentalnych danych księgowych ogłaszanych przez banki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie dla ich wyceny rynkowej.
Metodologia badania – W badaniu zastosowano analizę regresji liniowej na bazie modelu wyceny w oparciu o rezydualne wyniki finansowe opracowanego przez Ohlsona, wykorzystując dane z rocznych raportów finansowych 17 banków notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w okresie 2000–2012.
Wynik – Rezultaty badania wskazują, że wartość księgowa kapitałów własnych oraz perpetuita rezydualnych wyników finansowych obliczanych na podstawie zysku netto mają istotny wpływ na wartość rynkową notowanych na giełdzie banków, co sugeruje możliwość zastosowania skonstruowanego modelu regresji jako prostego narzędzia wspierającego procesy decyzyjne inwestorów giełdowych.
Oryginalność/wartość – Pomimo obszernej międzynarodowej literatury dotyczącej znaczenia danych księgowych dla wyceny rynkowej, w większości opracowań banki są wyłączane z badanych populacji przedsiębiorstw. Ponadto, brak jest badań tego zagadnienia w kontekście polskiego rynku kapitałowego. Niniejszy artykuł stanowi zatem próbę wzbogacenia istniejącej literatury przedmiotu poprzez wypełnienie tej luki.
Słowa kluczowe: banki, wartość rynkowa, dane księgowe