Zeszyty naukowe
Autor: Daria Majewska-Bielecka 453
Strony: 453–459
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Celem artykułu jest opracowanie definicji inwestycji po przeprowadzeniu wnikliwych badań literaturowych. W wyniku analizy zgromadzonego materiału, za inwestycje uważa się część oszczędności indywidualnych przekształconych w aktywa finansowe i/lub rzeczowe, na określony czas, w warunkach niepewności, w celu osiągnięcia maksymalnych zysków przy możliwym do zaakceptowania poziomie ryzyka. Opracowane w niniejszym artykule pojęcie inwestycji odbiega od najczęściej przytaczanych definicji i opiera się na pojęciu ryzyka i niepewności, będących nieodłączną cechą aktywów inwestycyjnych.
Słowa kluczowe: inwestycje, inwestowanie, oszczędzanie, ryzyko, niepewność

INVESTING AS A PART OF PERSONAL FINANSE MANAGEMENT

Abstract:
The purpose of the article is description definition of investment, after penetrating literature’s research. Analysis of gathering materials lets to assent, that investment is the part of personal savings which is converted into financial or/and material assets, for a period of time, in uncertainty circumstances, in order to attain maximum profit, accepting a risk level. The investment definition description differs from g enerally quoted definitions and grounds on conception of risk and uncertainty as an inseparable attribute of investment assets.
Keywords: investment, investing, saving, risk, uncertainty