Zeszyty naukowe
Autor: Sławomir Juszczyk, Rafał Balina, Emilia Stola, Jerzy Różyński 485
Strony: 485–497
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Celem badań było określenie znaczenia funduszu udziałowego w rozwoju sektora bankowości spółdzielczej w Polsce.
Badania przeprowadzono na próbie 240 banków spółdzielczych. W badaniach wykorzystano następujące miary efektywności, tj.: zysk netto [tys. zł], ROE [%], wskaźnik C/I, ROA [%], marżę finansową. Uwzględniając uzyskane wyniki badań należy stwierdzić, że fundusz udziałowy umiarkowanie, ale pozytywnie wpływa na efektywność banków spółdzielczych. Ponadto badania wykazały, że zarządzający bankami spółdzielczymi powinni w sposób rozważny dokonywać zwiększania funduszu udziałowego, gdyż z jednej strony jego wzrost przyczynia się do przyrostu zysku netto w wartościach bezwzględnych, z drugiej zaś może powodować obniżenie się rentowności funduszy własnych ogółem banków spółdzielczych.
Słowa kluczowe: bank spółdzielczy, fundusze własne, fundusz udziałowy, efektywność ekonomiczna

PARTICIPATION FUND AS A KEY TOOL FOR DEVELOPMENT OF COOPERATIVE BANKING IN POLAND

Abstract:
The aim of the study was to determine the importance of participation found in the development of the cooperative banking sector in Poland. The study was conducted on a sample of 240 cooperative banks. The study used the following measures of effectivene: net profit [thousand PLN], ROE [%], C / I ratio, ROA [%], the financial margin [%]. Considering getting results it should be noted that the participation fund moderately but positively affects the efficiency of cooperative banks. In addition, studies have shown that managing cooperative banks should prudently be made to increase the share of the fund, on the one hand, its growth contributes to the increase in net profit in absolute terms, on the other hand can cause a decrease in the profitability of total own funds of cooperative banks.
Keywords: cooperative bank, own founds, economic efficiency, participation fund