Zeszyty naukowe
Autor: Radosław Kałużny 499
Strony: 499–510
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – Wskazanie mierników wykorzystywanych podczas oceny funkcjonowania banków oraz ograniczeń płynących ze zmian regulacji prawnych dotyczących banków.
Metodologia badania – Analiza aktów prawnych, analiza literatury, analiza sprawozdań finansowych opublikowanych przez banki.
Wynik – Wskazanie, jakie ograniczenia wynikają ze zmian w sposobie przygotowywania przez banki danych wejściowych do systemu oceny ich funkcjonowania oraz ze zmian w zestawie wykorzystywanych mierników oceny i algorytmie poszczególnych wskaźników.
Oryginalność/wartość – Krytyczne spojrzenie na dobór mierników oceny banków oraz możliwość dokonywania na przestrzeni kilku okresów porównań w zakresie sposobu funkcjonowania banków.
Słowa kluczowe: sprawozdanie finansowe banku, ocena banku, mierniki oceny dokonań banku, wskaźniki finansowe właściwe dla banku

EVALUATION OF THE BANKS IN THE LIGHT OF CHANGING REGULATIONS

Abstract:
Purpose – Presentation of the measures used in the evaluation banks’ activity and the constraints
arising from changes in regulations on banks.
Design/Methodology/approach – Analysis of legislation, analysis of literature, analysis of financial statements released by the banks
Findings – Pointing the limitations due to changes in the method of preparation of input data by banks, and changes in the set of evaluation measures used, and the algorithm of the individual indicators / ratios.
Originality/value – A critical look at the selection criteria of the assessment of banks and the possibility of making comparisons in terms of the functioning of banks over several periods.
Keywords: financial statements of the bank, banks’ assessment, evaluation of banks and performance measures adequate to banking sector, financial ratios appropriate for the bank