Zeszyty naukowe
Autor: Błażej Lepczyński, Marta Penczar 523
Strony: 523–537
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Celem artykułu jest ocena zmian w pozycji polskiego sektora bankowego na europejskim rynku bankowym ze szczególnym uwzględnieniem wskaźników obrazujących rozwój polskiego rynku depozytowo-kredytowego.
W badaniach obok wskaźników obrazujących stopień rozwoju polskiej bankowości wykorzystano również metody hierarchicznego grupowania, które posłużyły do zidentyfikowania homogenicznych klas (grup) państw. Zaproponowany przez autorów zestaw wskaźników pozwala w sposób kompleksowy oceniać pozycję polskiego sektora bankowego na tle innych krajów.
Efektem przeprowadzonych badań jest ocena pozycji polskiego sektora bankowego na tle innych sektorów unijnych. Ogólna konkluzja z przeprowadzonych badań sprowadza się do stwierdzenia, że polski sektor bankowy zbliżył się pod względem poziomu rozwoju do sektorów bankowych krajów wysoko rozwiniętych. Zadecydowało o tym relatywnie wysokie tempo rozwoju polskiego sektora bankowego oraz kryzys na rynku bankowym krajów strefy euro. Trzeba jednak przyznać, że dystans jest nadal znaczny.
Artykuł pogłębia wiedzę na temat pozycji polskiego sektora bankowego w Europie. Oryginalnym wkładem zawartym w artykule jest taksonomiczna analiza poszczególnych sektorów bankowych, która pozwoliła wyspecyfikować osiem homogenicznych grup krajów o podobnych sektorach bankowych.
Słowa kluczowe: sektor, bank, taksonomia

CHANGES IN THE POSITION OF THE POLISH BANKING SECTOR ON THE EUROPEAN DEPOSIT AND CREDIT MARKET

Abstract:
The aim of this article is to assess the changes in the position of the Polish banking sector in the European banking market, with particular emphasis on indicators showing the development of deposit and credit market in Poland.
In studies, beside indicators showing the degree of development of the Polish banking sector, were also used methods of hierarchical clustering that were used to identify homogeneous classes (groups) of countries. Proposed by the authors a set of indicators allows comprehensively evaluate the position of the Polish banking sector to other countries.
The result of the study is to assess the position of the Polish banking sector. The overall conclusion of the study comes to the conclusion that the Polish banking sector approached in terms of the level of development in the banking sectors of developed countries. This was the result of a relatively high rate of growth of the Polish banking sector and the crisis in the banking sector of the euro area countries. We must admit, however, that the gap is still significant.
Article broadens the knowledge of the position of the Polish banking sector in Europe. Original contribution contained in the article is taxonomic analysis of individual banking sectors, which allowed to specify eight homogeneous groups of countries with similar banking sectors.
Keywords: bank, position of the Polish banking sector, taxonomy