Zeszyty naukowe
Autor: Greta Kanownik 559
Strony: 559–567
pdfpełen tekst

Streszczenie:
W artykule omawia się zagadnienie konkurencyjności szpitali we współczesnym świecie i podkreśla się rolę, jaką pełni pomiar konkurencyjności podmiotów leczniczych w ich dążeniu do trwałego rozwoju. Turbulentne otoczenie, w którym funkcjonują szpitale wymusza na nich podejmowanie działań zmierzających do bycia bardziej konkurencyjnymi od swoich rywali. Jedną z metod umożliwiających szpitalom zdobycie i utrzymanie przewagi konkurencyjnej na rynku jest benchmarking. W artykule przedstawiono genezę, istotę i cechy benchmarkingu oraz jego znaczenie jako narzędzia usprawniającego system zarządzania w podmiotach leczniczych. Ponadto, w artykule ocenia się skuteczność rankingów szpitali wykorzystujących benchmarking w walce konkurencyjnej na rynku usług medycznych, a także wykazuje się słabość polskich rankingów na tle światowych praktyk. Istotę współczesnej konkurencji w ochronie zdrowia najlepiej charakteryzują prace badawcze M.E. Portera, a także zespołów badawczych analizujących zastosowanie metody benchmarkingu w światowych placówkach medycznych. Artykuł nawiązuje też do krajowych publikacji naukowych, m.in. M. Hass-Symotiuk, S. Kasiewicza czy B. Dobiegały-Korony.
Słowa kluczowe: konkurencja, konkurencyjność, benchmarking, rankingi

THE IMPORTANCE OF BENCHMARKING IN SHAPING THE COMPETITIVENESS OF HOSPITALS

Abstract:
This paper discusses the issue of competitiveness of hospitals in the modern world and highlights the role that fully measure the competitiveness of medicines in their quest for sustainable development. The turbulent environment in which we operate hospitals requires them to take steps to be more competitive than their rivals. One of the methods for enabling hospitals to achieve and maintain a competitive a dvantage in the market is benchmarking. The article presents the origins, nature and characteristics of benchmarking and its importance as a tool to streamline management system in medicinal entities. In addition, the article assesses the effectiveness rankings of hospitals using benchmarking in competition on the market of medical services, and also shows the weakness of the Polish rankings to global practices. The essence of contemporary competition in health care research is best characterized of M.E. Porter, as well as research teams analyzing the benchmarking method in the world’s medical facilities. The article refers also to the national scientific publications, among others, M. Hass-Symotiuk, S. Kasiewicz or B. Dobiegały-Korony.
Keywords: competition, competitiveness, benchmarking, rankings