Zeszyty naukowe
Autor: Bartłomiej Krzeczewski 569
Strony: 569–581
pdfpełen tekst


Streszczenie:
Niniejszy artykuł poświęcony jest ocenie wpływu organu założycielskiego na efektywność finansową podległych mu szpitali. Celem opracowania jest wskazanie różnic w zakresie efektywności finansowej szpitali podległych różnym organom założycielskim, co pozwoli na wysunięcie wniosków i ocenę co do jakości zarządzania finansowego w placówkach podległych różnym organom założycielskim. Do analizy zostały wykorzystane wskaźniki efektywności finansowej. Została również dokonana weryfikacja istotności statystycznej uzyskanych wyników. Badaniu zostały poddane wybrane rodzaje jednostek szpitalnych z województwa łódzkiego. Przeprowadzona w artykule analiza prowadzi do wniosków, iż organ założycielski w znaczący sposób wpływa na efektywność finansową podległych mu szpitali.
Słowa kluczowe: szpitale, publiczne, szpitale niepubliczne, finanse szpitali, efektywność finansowa

THE IMPACT OF THE FOUNDING BODY ON FINANCIAL EFFECTIVENESS OF HOSPITALS FROM THE REGION OF LODZ

Abstract:
The article is focused on the assessment of the impact of the founding body on financial effectiveness of hospitals. The main aim of the article is to point out differences in financial effectiveness between hospitals ran by different founding bodies. Analyzing the problem allows to formulate proposals and evaluation of the quality of financial management in hospitals depending on founding body. Financial performance indicators are used for the analysis. Statistical significance of the results is also verified. The study is focused on the selected types of hospitals from the region of Lodz. The conclusion from the article is that the founding body significantly affects financial performance of subordinate hospitals.
Keywords: public hospitals, non-public hospitals, financial performance, financial effectiveness, public finance