Zeszyty naukowe
Autor: Magdalena Kotnis 669
Strony: 669–678
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – Celem artykułu jest analiza literatury przedmiotu w obszarze ryzyka oraz niepewności w podejmowaniu działań strategicznych dla rozwoju przedsiębiorstw. Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie: Jakie modele zarządzania zminimalizują ryzyko podejmowanych decyzji biznesowych w warunkach niepewności?
Metodologia badania – W artykule zastosowano metodę porównania cech ryzyka i niepewności w odniesieniu do wpływu technologii informacyjnej na zmieniające się modele zarządzania.
Wynik – Zamierzeniem autora jest zestawienie literatury przedmiotu z zakresu teorii ryzyka i niepewności w odniesieniu do aktualnie stosowanych modeli zarządzania w przedsiębiorstwie, których celem jest skuteczne reagowanie na zmiany, a tym samym minimalizowanie ryzyka podejmowanych decyzji.
Oryginalność/wartość – Artykuł opisuje nowoczesne modele zarządzania oparte na obserwacji i doświadczeniu autora oraz na podstawie dobrych praktyk opisanych we współczesnej literaturze przedmiotu z zarządzania.
Słowa kluczowe: ryzyko, niepewność, zarządzanie, zarządzanie procesowe, informacja, modele zarządzania

MODELS OF RISK MANAGEMENT UNDER UNCERTAINTY

Abstract:
Purpose – The purpose of this article is to analyse of the literature in the area of risk and uncertainty in making strategic actions for the development of enterprises. This article is an attempt to answer the question: What management models can minimize the risk of business decisions under uncert ainty?
Design/methodology/approach – The paper used a method of comparing the characteristics of risk and uncertainty in relation to the impact of information technology and the changing of models of management.
Findings – The intention of the author is a summary of the literature on the theory of risk and uncertainty in relation to the currently used models of management in a company whose goal is to effectively respond to change and thus minimize the risk of decisions .
Originality/value – This paper describes modern management models based on the observation and experience of the author and additionally based on the best practices described in the contemporary literature on the subject of management.
Keywords: risk, uncertainties, management, process management, information, management models