Zeszyty naukowe
Autor: Jarosław Klepacki 659
Strony: 659–668
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Identyfikowanie procesów optymalizacji ograniczenia ryzyka zmian kursu walutowego w technikach zewnętrznych, czyli z zastosowaniem instrumentów pochodnych, często wzbudza wiele wątpliwości zarówno w literaturze, jak i praktyce. Kluczem do ich wyeliminowania jest właściwe dookreślenie barier, jakie towarzyszą temu procesowi. Doskonałym warsztatem do tego typu weryfikacji i analizy jest środowisko opcji walutowych i wydarzenia, jakie im towarzyszyły na przestrzeni ostatnich lat.
Słowa kluczowe: ryzyko walutowe, strategia, opcje, zabezpieczenie, bariery, optymalizacja

BARRIERS TO REDUCE THE RISK OF OPTIMIZATION OF EXCHANGE RATE CHANGES TECHNIQUES EXTERNAL

Abstract:
Identify process optimization to reduce the risk of exchange rate changes often raises many questions both in literature and in practice. The key to eliminating them is relevant to clarifying the barriers that accompany this process. A great workshop for this type of verification and analysis of the environment of currency options and how the event was accompanied in recent years.
Keywords: foreign exchange risk, strategy, options, security barriers, optimization