Zeszyty naukowe
Autor: Ewelina Młodzik 689
Strony: 689–698
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – Celem artykułu jest zaprezentowanie zakresu odpowiedzialności w ramach zarządzania ryzykiem na przykładzie standardu COSO II „Zarządzanie ryzykiem korporacyjnym – zintegrowana struktura ramowa”.
Metodologia badania – W artykule dokonano przeglądu źródeł literaturowych podejmujących problematykę zarządzania ryzykiem. Uwagę skoncentrowano na analizie treści tomu I standardu COSO II „Streszczenie dla kierownictwa”, w którym wskazuje się na określone role i odpowiedzialności w zakresie zarządzania ryzykiem w organizacji.
Wynik – Właściwe wdrożenie i utrzymywanie sprawnie funkcjonującego systemu zarządzania ryzykiem nie jest łatwym zadaniem dla zarządzających jednostką. Proces ten wymaga zaangażowania, zarówno ze strony kierownictwa poszczególnych komórek organizacyjnych, jak i wszystkich pracowników jednostki. Jasne określenie zakresów odpowiedzialność za realizację tego procesu jest niezbędnym warunkiem skutecznego i efektywnego zarządzania ryzykiem w organizacji.
Oryginalność/wartość –Wdrażając system zarządzania ryzykiem, jednostki mogą posłużyć się wieloma dobrymi praktykami zawartymi w międzynarodowych standardach zarządzania ryzykiem. Zaprezentowany w artykule podział odpowiedzialności za zarządzanie ryzykiem w ujęciu COSO II może stanowić źródło cennych wskazówek dla zarządzających organizacją.
Słowa kluczowe: ryzyko, zarządzanie ryzykiem, role i obowiązki w zakresie zarządzania ryzykiem

THE RESPONSIBILITIES OF THE RISK MANAGEMENT PROCESS IN THE ORGANIZATION

Abstract:
Purpose – The aim of this article is to present the scope of liability under the risk management on the example of the standard COSO II „Enterprise Risk Management: Integrated Framework”.
Design/methodology/approach – The article reviews literature sources making risk management issues. Attention is focused on the analysis of the contents of Volume I of the standard COSO II „Executive Summary”, which indicates the specific roles and responsibilities for risk management in the organization.
Findings – Proper implementation and maintenance of a well-functioning risk management system is not an easy task for the management unit. This process requires commitment, both from the management of individual organizational units, as well as all employees of the unit. Clearly define the areas of responsibility for the implementation of this process is a prerequisite for effective and efficient risk management in the organization.
Originality/value – Implementing a risk management system, individuals can use the many good practices in the international standards of risk management. Presented in this article division of responsibility for risk management in terms of COSO II can provide valuable tips in managing the organization.
Keywords: risk, risk management, roles and responsibilities for risk management