Zeszyty naukowe
Autor: Joanna Olbryś, Elżbieta Majewska 699
Strony: 699–710
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Głównym celem pracy była bezpośrednia i formalna identyfikacja okresu ostatniego kryzysu finansowego na polskim rynku kapitałowym oraz, dla porównania, na rynku amerykańskim. Analizowana próba od 1 maja 2004 do 30 kwietnia 2013 roku obejmowała okres kryzysu na rynku amerykańskich kredytów subprime, który zapoczątkował globalny kryzys finansowy. Zastosowano procedurę określania stanów rynku Pagana-Sossounova (2003) do wyznaczenia okresów kryzysu na podstawie analizy miesięcznych logarytmicznych stóp zwrotu z głównych indeksów giełd: warszawskiej – WIG oraz nowojorskiej – S&P500. Zdiagnozowano następujące przedziały czasowe: (1) czerwiec 2007–luty 2009 jako okres kryzysu na GPW w Warszawie SA oraz (2) październik 2007–luty 2009 jako okres kryzysu na NYSE, przy czym ostatni przedział był wspólny dla obu rynków. Ponadto, potwierdzono efekt wzrostu wartości korelacji przekrojowych pomiędzy rynkami w okresie kryzysu. Ponieważ nie ma w literaturze zgodności odnośnie formalnego określenia początku i końca okresu spadków na giełdach papierów wartościowych w różnych krajach, zatem bezpośrednia identyfikacja okresu kryzysu jest jak najbardziej uzasadniona. Umożliwia międz y innymi analizęwyników badań empirycznych na rynkach finansowych pod kątem wrażliwości stosowanych metod na wybór okresów: przed kryzysem, kryzys, po kryzysie.
Słowa kluczowe: okres kryzysu, stany rynku, indeksy giełdowe, korelacje przekrojowe pomiędzy rynkami

IDENTIFICATION OF CRISIS PERIODS BASED ON THE PROCEDURE OF MARKET STATES DETECTION

Abstract:
The aim of the paper was a direct identification of crisis periods on the Polish and, for comparison, on the U.S. stock markets. The sample period begun on May 2004, and ended on April 30, 2013, and it included the 2007 U.S. subprime crisis period. The Pagan and Sossounov (2003) statistical procedure of dividing market states into bullish and bearish markets, based on monthly logarithmic returns of the main indexes WIG and S&P500, was used. The evidence is that: (1) June 2007–Feb 2009 was the cris is period onthe WSE and (2) Oct 2007–Feb 2009 was the crisis period on the NYSE, and the last period was th e commonone for both countries. Moreover, our results confirmed the effect of increasing cross-market correlations in the crisis period. To the best of authors’ knowledge, no such research has been undertaken jointly for the Polish and the U.S. capital markets. As there is no unanimity in determining the global crisis period among the researchers, a formal statistical detection of crises is certainly well-founded. Especially, it enables to examine various relationships and linkages among international stock markets, taking into consideration the pre‑, post-, and crisis periods.
Keywords: crisis period, market states, market indexes, cross-market correlations