Zeszyty naukowe
Autor: Hanna Sikacz 719
Strony: 719–729
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – Ocena jakości raportowania o ryzyku płynności przez grupy kapitałowe, które są określane mianem społecznie odpowiedzialnych w związku z ich powiązaniem z RESPECT Index.
Metodologia badania – Osiągnięcie wyznaczonego celu badawczego związane było z przeglądem literatury przedmiotu, analizą skonsolidowanych raportów okresowych (rocznych) w części dotyczącej zarządzania ryzykiem finansowym i raportów społecznej odpowiedzialności grup kapitałowych, których jednostki dominujące obecne są na RESPECT Index.
Wynik – Odczuwa się potrzebę znacznego wzbogacania raportowania o ryzyku płynności jako elementu rocznego sprawozdania finansowego. Informacje zawarte w tych raportach (w części dotyczącej zarządzania ryzykiem finansowym, ryzykiem płynności) ograniczają się do podania podstawowych, liczbowych danych sprawozdawczych (głównie danych dotyczących zobowiązań krótkoterminowych). Można wskazać na brak wyczerpującej informacji o tym, w jak sposób ryzyko jest zarządzane, a także informacji o szacowanym przez jednostkę ryzyku płynności, sposobie jego powstawania, sposobach i metodach, jakie jednostka wykorzystuje w celu zarządzania nim oraz w celu oceny skuteczności strategii płynności finansowej.
Oryginalność/wartość – Dostrzeżenie powiązania pomiędzy CSR a raportowaniem o ryzyku związanym z płynnością. Zwrócenie uwagi na lukę występującą w tym zakresie.
Słowa kluczowe: społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, ryzyko, płynność finansowa, RESPECT Index, grupa kapitałowa

REPORTING OF LIQUIDITY RISK IN THE CONTEXT OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN SELECTED CAPITAL GROUPS

Abstract:
Purpose – Evaluation of the quality of reporting of liquidity risk by capital groups, which are referred to as socially responsible in relation to their association with the RESPECT Index.
Design/methodology/approach – Achieving the objective of the research was related to the review of the literature, analysis of periodic reports (annual) in the section on financial risk management and social reports of capital groups, which parent companies are present on the RESPECT Index.
Findings – There is a need to significantly enrich the reporting of liquidity risk as part of the annual financial statements. The information contained in these reports (in the section on financial risk management, liquidity risk) is limited to provide basic, quantitative reporting data (mainly data on short-term liabilities). There is the lack of comprehensive information how the risk is managed, as well as information about the entity’s estimated liquidity risk, the method of its creation, the means and methods that an entity uses to manage it and to assess the effectiveness of the strategy of liquidity.
Originality/value – The perception of the relationship between CSR and reporting of liquidity risk. The attention was paying to the gap occurring in this area.
Keywords: corporate social responsibility, risk, liquidity, RESPECT Index, capital groups