Zeszyty naukowe
Autor: Artur Sierociuk 711
Strony: 711–718
pdfpełen tekst

Abstract:
Purpose – Identifying risks and factors differentiating corporate banking from public universities, which influence the correct functioning of a risk management system (RMS). This is done, so that the RMS fits the organisation in the best way possible.
Design/Methodology/approach – This article contains my experience gathered while searching for the most adequate RMS for a public university as well as experience gathered while implementing an RMS. It is also based on a survey conducted among auditors from 30 public universities in Poland. A comparison between the conditions in corporate banking and public universities is made.
Findings – The main result is the identification of factors, which should be taken into account in order for the RMS to be an effective part of university management.
Originality/value – The collision of two different environments where RMS operates is a new way of looking at the topic, especially useful for the public sector, which in my opinion, will be implementing solutions used in the banking sector for over a decade.
Keywords: Risk management, Higher education management, University

WPŁYW ŚRODOWISKA NA MODEL SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W UCZELNI PUBLICZNEJ

Streszczenie:
Cel – Wskazanie zagrożeń oraz czynników różnicujących bankowość korporacyjną oraz sektor publicznych uczelni wyższych, które mają wpływ na funkcjonalność systemu zarządzania ryzykiem aby powstające systemy zarządzania ryzykiem były jak najbardziej dostosowane do uwarunkowań i wymagań organizacji.
Metodologia badania – W artykule ujęto doświadczenia autora zebrane w trakcie realizacji prac nad poszukiwaniem modelu systemu zarządzania ryzykiem najbardziej adekwatnym do zastosowania w publicznej uczelni wyższej. Wykorzystano również doświadczenia uzyskane w trakcie wdrażania przedmiotowego systemu w uczelni. Autor posiłkował się także przeprowadzonymi badaniami ankietowymi wśród audytorów reprezentujących 30 publicznych uczelni wyższych. Porównano uwarunkowania panujące w bankach korporacyjnych oraz w sektorze publicznych uczelni wyższych.
Wynik – Efektem tego porównania jest określenie czynników, które należy uwzględnić aby model systemu zarządzania ryzykiem był skutecznym elementem zarządzania uczelnią.
Oryginalność/wartość – Zderzenie dwóch różnych środowisk funkcjonowania zarządzania ryzykiem jest nowym ujęciem tego tematu, cennym zwłaszcza dla sektora publicznego, który w opinii autora będzie wdrażał rozwiązania wypracowane ponad dekadę temu przez sektor bankowy.
Słowa kluczowe: Zarządzanie ryzykiem, Zarządzanie uczelnią, Uniwersytet