Zeszyty naukowe
Autor: Jerzy Tymiński 745
Strony: 745–753
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Artykuł przedstawia nowe ujęcie pomiaru ryzyka na rynku kapitałowym. W pierwszej części przybliżono możliwość opisania ryzyka przy pomocy miary nieokreśloności. Można zastosować miarę entropii, czyli miarę z zakresu teorii ilości informacji. W teorii portfelowej przyjmuje się, że decyzje inwestorskie na rynku kapitałowym mogą być podejmowane poprzez minimalizację entropii. Nowe podejście do oceny ryzyka na rynku kapitałowym dotyczy miary z zakresu teorii niezawodności. Miara ta ocenia również trwałość portfela w dłuższym okresie prognozy. Ujmuje zmiany stóp zwrotu, które będą miały charakter trendu, a nie rozkładu normalnego. Zastosowanie miary niezawodności pozwala zbudować optymalny portfel na podstawie minimalnej wartości λ (tj. wskaźnika intensywności występowania niekorzystnych stóp zwrotu z instrumentów finansowych w okresie badawczym).
Słowa kluczowe: ryzyko, portfel inwestycyjny, entropia, niezawodność

A NEW APPROACH TO RISK IN THE CAPITAL MARKET

Abstract:
The article presents a new approach to measuring risk in the capital market. The first section shows how risk can be described by means of a measure of uncertainty. An entropy measure may be applied, i.e. a measure offered by information theory. The portfolio theory assumes that in the capital market investors may make their decisions by minimizing entropy. The new approach to the assessment of capital market risk utilizes a measure borrowed from reliability theory. The measure can also be used to asses s portfoliosustainability in a longer forecast period. It takes account of changes in rates of return forming a trend and not a normal distribution. With a measure of reliability an optimal portfolio can be assembled based on the minimal value of λ (an indicator of the frequency of occurrence of unfavourable rates of return from financial instruments in the period of research).
Keywords: investment portfolio, entropy, reliability