Zeszyty naukowe
Autor: Ryszard Węgrzyn 755
Strony: 755–769
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Celem opracowania jest identyfikacja i ocena zmian zachodzących w zmienności indeksów giełdowych reprezentujących akcje spółek z różnych krajów i regionów geograficznych.
Przeprowadzona analiza dotyczyła porównania kształtowania się indeksów w czasie, wyodrębnienia podokresów oraz identyfikacji zmian zachodzących w zmienności indeksów na podstawie oszacowanych modeli GARCH. Analizą objęto łącznie 15 rynków giełdowych oraz reprezentujące je indeksy w okresie 2.01.2000 – 31.10.2013 roku.
Uzyskane wyniki empiryczne pozwoliły stwierdzić, że w ponad 70% przypadków nastąpił wzrost zmienności na analizowanych rynkach. Odpowiedź na pytanie o trwałość tej zmiany wymaga jednak dalszych badań w tym zakresie.
Słowa kluczowe: zmienność, indeks giełdowy, GARCH

IDENTIFICATION AND ASSESSMENT OF CHANGES IN THE LEVELS OF VOLATILITY ON THE WORLD STOCK MARKETS

Abstract:
The aim of the study is to identify and assess changes in the volatility of stock market indices representing the shares of companies from different geographic regions and countries.
Analysis carried out concerned comparing of developing in the time, distinguishing subperiods and the identification of happening changes in the volatility of indices on the basis of estimated GARCH models. Altogether 15 stock exchange markets and indices were provided with analysis in the period 2.01.2000–31.10.2013.
Get empirical scores let state, that in over the 70% of cases an increase in the volatility followed on analysed markets. However the answer to the question about the permanence of this change requires further research in this scope.
Keywords: volatility, stock index, GARCH