Zeszyty naukowe
Autor: Piotr Wybieralski 783
Strony: 783–790
pdfpełen tekst

Streszczenie:
W opracowaniu skoncentrowano się na problematyce transakcyjnego ryzyka kursowego w ramach bieżącej działalności gospodarczej podmiotów funkcjonujących na rynkach zagranicznych. Wskazano na wybrane definicje i formy ryzyka kursowego oraz przedstawiono schemat ryzyka transakcyjnego w przypadku pozycji długiej w walucie obcej. W kontekście podejmowania ewentualnych działań osłonowych, zwrócono uwagę na właściwe określenie celu strategii zabezpieczających, zarówno w kontekście niedopasowania aktywów i pasywów narażonych na ryzyko, jak też transakcji planowanych, a jeszcze niezaksięgowanych, co jest jednym z kluczowych czynników determinujących skuteczność całego procesu zarządzania ryzykiem kursowym.
Słowa kluczowe: ryzyko kursowe, strategie osłonowe, zarządzanie ryzykiem kursowym

CURRENCY RISK MANAGEMENT IN TERMS OF DIFFERENT AIMS OF HEDGING STRATEGIES

Abstract:
The article focuses on the one of financial risks that appears in the normal course of business conduct in the foreign markets, namely the currency risk. The different definitions and forms of currency risk are described and an example analysis of long position in foreign currency is presented. In this regard the different aims of hedge strategies are mentioned, which are crucial for currency risk management effectiveness.
Keywords: foreign exchange risk, shielding strategies, management of foreign exchange risk