Zeszyty naukowe
Autor: Janusz Zawiła-Niedźwiecki 791
Strony: 791–797
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – Referat przedstawia autorską propozycję podstaw metodycznych projektu opracowania metodyki analizy ryzyka w ochronie infrastruktury krytycznej państwa. Metodyka jest adresowana do
wszystkich szczebli administracji publicznej odpowiedzialnych za lokalne plany zarządzania kryzysowego.
Metodologia badania – Zakres ochrony infrastruktury krytycznej państwa określa ustawa o zarządzaniu kryzysowym. Wybrane podejście oparto na analogii do koncepcji zarządzania ryzykiem operacyjnym wypracowanej w toku badań praktyki podmiotów biznesowych i wzbogaconej o koncepcje zarządzania procesami analitycznymi z wykorzystywaniem technik pobudzania kreatywnego myślenia.
Wynik – Model działań składających się na cykliczny i elastycznie strukturyzowany proces analizy ryzyka zarządzany wg wskazanych modelowych zasad. Wytyczne co do elastycznego dobierania: (a) składu zespołu analitycznego, (b) technik analizy oraz (c) technik kreatywnego poszukiwania rozwiązań dostosowanych do potencjału zgromadzonego zespołu.
Oryginalność/wartość – Przedsięwzięcie ma charakter unikatowy, ma wypełnić oczekiwania ustawodawcy i zapełnić lukę metodologiczną w zarządzaniu kryzysowym jako nowym obszarze teorii zarządzania ryzykiem.
Słowa kluczowe: infrastruktura krytyczna państwa, ryzyko operacyjne, zarządzanie kryzysowe

RISK ANALYSIS IN CRITICAL INFRASTRUCTURE STATE PROTECTION

Abstract:
Purpose – The paper presents an original proposal methodological foundations of the project to develop the methodology of risk analysis in the protection of critical infrastructure of the state. The methodology is aimed at all levels of the public administration responsible for local crisis management plans.
Design/methodology/approach – Critical Infrastructure Protection Act defines the scope of crisis management. The selected approach is based on an analogy to the concept of operational risk management developed in the course of the research practices of business entities and enriched concepts of process management with the use of analytical techniques to stimulate creative thinking.
Findings – Model activities involved in cyclic and flexibly structured risk analysis process managed by the indicated model rules. Guidelines for flexible selection of: (a) the composition of the research team, (b) analysis techniques, and (c) the techniques of creative search for solutions tailored to the accumulated potential of the team.
Originality/value – The project is unique, is to meet the expectations of legislators and fill the methodological gap in crisis management as a new area of risk management theory.
Keywords: State critical infrastructure, operational risk, crisis management