Zeszyty naukowe
Autro: Grzegorz Zimon 853
Strony: 853–862
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – Celem pracy jest analiza i ocena zarządzania źródłami finansowania w przedsiębiorstwach
funkcjonujących w grupach zakupowych.
Metodologia badania – Badania przeprowadzono na podstawie sprawozdań finansowych przedsiębiorstw za lata 2009–2011. Do badań wykorzystano wybrane wskaźniki finansowe.
Wynik – Przeprowadzone badania nie wykazały znaczących różnic w poziomie i strukturze źródeł finansowania w grupach zakupowych branżowych i wielobranżowych. Wyniki świadczą o dobrej kondycji finansowej przedsiębiorstw. Zaobserwowano widoczny wpływ efektu skali na strukturę zobowiązań krótkoterminowych w jednostkach działających w branżowych grupach zakupowych.
Oryginalność/wartość – Analiza dotyczyła przedsiębiorstw działających w grupach zakupowych. Niewiele jest badań w tego typu organizacjach.
Słowa kluczowe: grupa zakupowa, źródła finansowania

ANALYSIS OF FINANCING SOURCES COMPANIES IN BUYING GROUP

Abstract:
Purpose – Aim of this work is the analysis and evaluation of sources of finance management in enterprises operating in the group buying.
Research Methodology – Research was carried out on the basis of companies’ financial statements for the years 2009-2011.The study usedselectedfinancialratios.
Result – The study showed no significant differences in the level and structure of financing sources in the group buying industry and cross-industry. The results demonstrate good financial condition of companies. Zabserwowano see the effect of economies of scale on the structure of liabilities in companies operating in the industry buying groups.
Originality/value – The analysis concerned the companies operating in groups purchasing. There is little research in this type of organizations.
Keywords: group buying, financing sources