Zeszyty naukowe
Autor: Elżbieta Wrońska-Bukalska 843
Strony: 843–851
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Celem niniejszego opracowania jest prezentacja sposobu wykorzystania hybrydowych instrumentów w finansowaniu działalności przedsiębiorstwa. Dla potrzeb realizacji tak postawionego celu sformułowana została hipoteza badawcza stwierdzająca, że dobór instrumentu finansowania do sytuacji finansowej podmiotu wspiera realizację strategii rozwojowej. Dla potrzeb weryfikacji hipotezy badawczej przyjęto metodę studium przypadku.
W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że realizacja strategii wymaga doboru odpowiednich źródeł finansowania, co ma szczególne znaczenie w okresie spowolnienia gospodarczego.
Wartością artykułu jest nie tylko wskazanie możliwości wykorzystania hybrydowych źródeł finansowania, ale też prezentacja praktycznej ich aplikacji. W literaturze bowiem dość często spotyka się analizę ograniczoną do kwestii teoretycznych bez wskazania aspektu i kontekstu praktycznego.
Słowa kluczowe: hybrydowe instrumenty finansowania, mezzanine capital, pożyczka właścicieli

HYBRID INSTRUMENTS IN FUNDING CO MPANY DE VELOPMENT – CA SE STUDY

Abstract:
The purpose of this article is to present the way the hybrid instruments are used while funding the company. The hypothesis states that the right choice of hybrid instrument supports strategy. The methodology covers case study.
As a result I found out that implementation of strategy requires adapting proper financing instruments (including hybrid instruments).
The originality of this article lies in its practical aspect. Most of literature covering this issue tackles it only in theoretical aspects.
Keywords: hybrid instruments, mezzanine capital, owner’s loan