Zeszyty naukowe
Autor: Wojciech Dawid Krzeszowski 597
Strony: 597–605
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – przedstawienie sposobu wyceny zakładu metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych, z uwzględnieniem problemów z tym związanych.
Metodologia badania – analiza literatury, egzemplifikacja.
Wynik – przedstawienie sposobu podejścia do wyceny zakładu metodą DCF.
Oryginalność/wartość – przedstawienie problemów oraz sposobu podejścia do wyceny zakładu metodą DCF.
Słowa kluczowe: wycena zakładu, metoda DCF, wartość użytkowa zakładu

VALUATION OF A BUSINESS UNIT IN A MANUFACTURING ENTERPRISE WITH A DISCOUNTEDCASH-FLOW METHOD

Abstract:
Purpose - Presentation of the DCF method in valuation of a business unit in a manufacturing enterprise, taking into account the problems related to this.
Design/ Methodology/approach - analysis of the literature, exemplification.
Findings – Presentation of the approach to the valuation of a business unit, using the DCF method.
Originality/value – Presentation of the problems and the approach to the valuation of a business unit using the DCF method.
Keywords: valuation of the business unit, DCF method, value in use