Zeszyty naukowe
Autor: Kinga Bauer 585
Strony: 585–596
pdfpełen tekst


Streszczenie:
Cel – Celem artykułu jest analiza zasad wyceny bilansowej nieruchomości oraz ich wpływu na obraz sytuacji majątkowej prezentowanej w sprawozdaniach finansowych przedsiębiorstw zagrożonych upadłością.
Metodologia badania – W ramach realizacji celu pracy przeprowadzono studia literaturowe, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji Ustawy o rachunkowości oraz MSR/MSSF w zakresie wyceny aktywów oraz przeprowadzono badania empiryczne na grupie 100 przedsiębiorstw, w których ogłoszono upadłość. Zgromadzona próba badawcza jest istotnym reprezentantem zjawiska w skali kraju.
Wynik – Wyniki badań wskazują na ograniczoną rolę bilansu jako źródła informacji o wartości nieruchomości w przedsiębiorstwach zagrożonych upadłością.
Oryginalność/wartość – Tematyka wyceny aktywów w warunkach zagrożenia upadłością poruszana jest stosunkowo rzadko. Szczególnie w czasach rosnącej liczby upadłości nabiera ona znaczenia dla poznania i zrozumienia finansowych aspektów upadłości przedsiębiorstw. Wyniki badań podkreślają rangę indywidualnego osądu wartości aktywów i rolę szacunków w postępowaniu upadłościowym. Poznanie zasad wpływających na wycenę aktywów przedsiębiorstwa zagrożonego upadłością może pozytywnie wpływać na minimalizację negatywnych skutków bankructw.
Słowa kluczowe: wycena, aktywa trwałe, nieruchomości, bankructwo, upadłość, kryzys

BALANCE SHEET VALUATION OF REAL ESTATE IN ENTERPRISES FACING BANKRUPTCY

Abstract:
Purpose – The aim of the present article is to analyse the principles of balance sheet valuation of real estate and their impact on financial positions presented in financial statements of enterprises at risk of bankruptcy.
Design/Methodology/approach – As part of the implementation of the paper, objective desk research has been carried out with particular consideration of the regulations of the Accounting Act and IASs/ IFRSs with respect to valuation of real estate included in fixed assets and the empirical research carried out on a group of 100 companies on which courts declared bankruptcy. The study sample constitutes 14% of the population and is a significant representation of the national phenomenon.
Findings – The research results indicate the limited role of balance sheets as a source of information about the value of real estate in companies at bankruptcy risk.
Originality/value – The subject of assets evaluation in conditions of bankruptcy risk is tackled relatively infrequently. Particularly at times of a growing number of bankruptcies it gains significance for learning and understanding the financial aspects of bankruptcies. Research results highlight the importance of individual judgement of assets value and the role of estimates in bankruptcy proceedings. Learning the principles governing evaluation of assets of companies at bankruptcy risk may positively infl uence minimization of negative results of bankruptcies.
Keywords: valuation, fixed assets, property, bankruptcy, insolvency, crisis