Zeszyty naukowe
Autor: Aleksandra Ferens 31
Strony: 31-41
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – Zaprezentowanie znaczenia zarządczego raportu środowiskowego oraz raportu zintegrowanego we wdrażaniu strategii społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa.
Metodologia badania – Analiza aktualnego piśmiennictwa, studia literaturowe krajowych i zagranicznych publikacji zwartych, artykułów, aktów prawnych.
Wynik – Zapotrzebowanie na informacje o realizacji przez podmiot społecznej odpowiedzialności względem środowiska i społeczności wyznaczyło kierunki przebudowy sprawozdawczości wewnętrznej i zewnętrznej. Istnieje wiele regulacji, zaleceń, które wskazują, iż należy raportować zarówno finansowe, jak i niefinansowe informacje, świadczące o dobrych praktykach względem otoczenia. W celu poszukiwania najlepszych rozwiązań identyfikacji, ujawniania i prezentacji skutków powiązań między przedsiębiorstwem i środowiskiem zewnętrznym proponuje się korzystać w jak najszerszym zakresie z zarządczych raportów środowiskowych oraz raportów zintegrowanych uwzględniających środowisko.
Oryginalność/wartość – Analiza krytyczna aktów prawnych i literatury. Propozycja rodzajów i zakresu informacji środowiskowej i sprecyzowanie problemów związanych z raportowaniem.
Słowa kluczowe: społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, zarządcze raporty środowiskowe, raporty zintegrowane

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN BUSINESS MANAGEMENT REPORTS

Abstract:
Purpose – To present the importance of the environmental managerial report and the integrated report in the implementation of an strategy for corporate social responsibility of enterprise.
Research methodology – Analysis of the current literature, literature studies domestic and foreign compact publications, articles, legislation, as well as their own research.
Result – The demand for information on the implementation by the social responsibility towards the environment and communities designated redevelopment directions of internal and external reporting. There are many regulations, guidelines, which indicate that it should report both financial and non-financial information, evidence of good practice with respect to the environment. In order to seek the best solutions identification, disclosure and presentation of the effects of the relationship between the company and the external environment is proposed to use for the widest range of management environmental reports and integrated reports, taking into account environment.
Originality/value – Critical analysis of legislation and literature. Proposed types and scope of environmental information and clarify issues related to reporting.
Keywords: social responsibility of business, management environmental reports, integrated reports