Zeszyty naukowe
Autor: Dawid Garstecki 43
Strony: 43–60
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – Celem artykułu jest prezentacja koncepcji „Sprawozdania z instrumentów finansowych” jako nowego elementu sprawozdania finansowego ogólnego przeznaczenia.
Metoda badania – W artykule wykorzystano dwie metody badawcze: historyczną (obejmującą wszystkie jej etapy: heurystykę, hermeneutykę, syntezę) oraz dedukcji (której szczególnym przypadkiem jest metoda aprioryczna).
Wyniki – Wynikiem przeprowadzonych badań jest stwierdzenie, że proponowana koncepcja zwiększa użyteczność i przydatność sprawozdania finansowego ogólnego przeznaczenia w obszarze instrumentów finansowych i w efekcie – także zakres ochrony interesu publicznego.
Oryginalność/wartość – Przedstawiona koncepcja sprawozdania ma charakter autorski.
Słowa kluczowe: sprawozdawczość finansowa, instrumenty finansowe, sprawozdanie z instrumentów finansowych, interes publiczny w rachunkowości

THE CONCEPT OF STATEMENT OF FINANCIAL INSTRUMENTS AS A TOOL FOR PROTECTING THE PUBLIC INTEREST

Abstract:
Purpose – The aim of the article is to present the concept of Statement of Financial Instruments as a new component of general purpose financial statements.
Research method – The article is based on two research methods – historical method (including all of its stages: heuristic and hermeneutic synthesis) and deduction method (in which a special case is the a priori method).
Results – The result of the study is the statement that proposed approach improves the usability and usefulness of the financial statements in the general purpose financial instruments and, consequently, the scope of protection of the public interest.
Originality/value – The presented concept of a report for financial instruments is the authors’ original contribution.
Keywords: financial reporting, financial instruments, Statement of Financial Instruments, public interest in accounting