Zeszyty naukowe
Autor: Elżbieta Wysłocka, Renata Biadacz 173
Strony: 173–182
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – Celem niniejszej pracy jest ocena skutków proponowanych zmian w sprawozdawczości mikropodmiotów dla jednostek i księgowych, a także dla użytkowników, którymi są głównie właściciele, banki, pożyczkodawcy, organy podatkowe i kontrahenci. W pracy omówiono również, w jaki sposób planowane uproszczenia w sprawozdawczości mikropodmiotów wpłyną na koszt prowadzenia usług księgowych w częstochowskich biurach rachunkowych, zidentyfikowano też kluczowe pytania badawcze.
Metodologia badania – Analiza potrzeb informacyjnych odbiorców zewnętrznych sprawozdawczości finansowej mikropodmiotów została przeprowadzona na podstawie odniesień do literatury. Ponadto wykorzystano badania prowadzone w środowisku częstochowskich biur rachunkowych za pomocą wywiadu kierowanego.
Wynik – Przeprowadzone badania wygenerowały szereg przydatnych spostrzeżeń dotyczących zarówno potrzeb informacyjnych odbiorców sprawozdawczości mikropodmiotów, jak również planowanych oszczędności wynikających z wprowadzenia możliwości sporządzania uproszczonych sprawozdań.
Oryginalność/wartość – W artykule tym nie tylko oparto się na obecnym stanie badań, podsumowując go i uzupełniając, ale także dokonano własnych ocen proponowanych zmian w sprawozdawczości mikropodmiotów. Przedstawiono także wyniki badań dotyczących wpływu planowanych uproszczeń w sprawozdawczości mikrojednostek na koszty usług księgowych.
Słowa kluczowe: informacja, sprawozdanie finansowe, mikrojednostka

THE ASSESSMENT OF SIMPLIFIED REPORTING OF THE MICRO-ENTITIES

Abstract:
Purpose – Indication that the financial reporting of micro-entities and the information disclosed therein are primarily addressed to the owners, banks, lenders, tax authorities and contractors. The paper also discusses how the planned simplification of micro-entities reporting will affect the cost of accounting services running in Czestochowa accounting offices and identifies key research questions.
Design/methodology/approach – Analysis of the information needs of external customers of financial reporting of micro-entities was made on the basis of references to the published literature. Then the studies were carried out in Czestochowa accounting service providers using a directed interview.
Findings – The studies have generated a number of useful observations concerning the information needs of micro-entities reporting consumers, as well as the planned savings resulting from the introduction of the possibility of preparing simplified reporting.
Originality/value – This article is not only based on the present state of research, summarizing it, and complementing, but also presents the results of studies on the impact of the planned simplification of microentities reporting on the cost of accounting services.
Keywords: information, financial reporting, micro-entity