Zeszyty naukowe
Autor: Aneta Wszelaki 159
Strony: 159–172
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – Celem artykułu jest wskazanie różnic w sporządzeniu sprawozdania finansowego banku według obowiązujących regulacji rachunkowości – Ustawy o rachunkowości oraz Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej (MSSF/MSR), oraz ewentualnych konsekwencji wynikających z istnienia tych różnic.
Metodologia badania – W artykule wykorzystano literaturę krajową z tego zakresu oraz akty prawne. Poddano analizie i porównano obowiązujące akty prawne oraz przykładowe sprawozdania finansowe banków, przygotowujących sprawozdawczość finansową według Ustawy o rachunkowości oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.
Wynik – Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie, jakie zasady obowiązują przy sporządzaniu sprawozdania finansowego banku według regulacji Ustawy o rachunkowości oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, na jakie trudności napotykają księgowi przygotowujący takie sprawozdanie oraz jakie wynikają konsekwencje z powstałych różnic w sporządzaniu sprawozdania finansowego banku.
Oryginalność/wartość – Wskazanie w artykule zasad i różnic w sporządzeniu sprawozdania finansowego banku według Ustawy o rachunkowości oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej jest cenną wskazówką nie tylko dla głównych księgowych banku, ale również dla klientów bankowych i innych użytkowników sprawozdania finansowego banku.
Słowa kluczowe: sprawozdanie finansowe, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, Ustawa o rachunkowości

DIFFERENCES IN THE PREPARATION OF THE FINANCIAL STATEMENTS OF THE BANK ACCORDING TO THE ACCOUNTING ACT AND INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS

Abstract:
Purpose – This article aims to identify differences in preparing the financial statements of the bank according to the applicable accounting regulations – Accounting Act and International Financial Reporting Standards (IFRS/IAS) and the possible consequences of the existence of these differences.
Design/methodology/approach – The article uses a national literature in this area and legislation. Were analyzed and compared to existing laws and sample financial statements of banks, preparing financial reports according to the Accounting Act and International Financial Reporting Standards.
Findings – This article is an attempt to answer the question of what rules apply in preparing the financial statements of the bank according to the regulations of the Accounting Act and International Financial Reporting Standards, on the difficulties faced by accountants preparing such a report, and what consequences arise from the resulting differences in preparing the financial statements of the bank.
Originality/value – Indication in the article of rules and differences in preparing the financial statements of the bank according to the Accounting Act and International Financial Reporting Standards is a valuable indication not only to the chief accountants of the bank, as well as for bank customers and other users of financial statements of the bank.
Keywords: financial statements, international financial reporting standards, accounting act