Zeszyty naukowe
Autor: Ewa Miłosława Kowalewska 879
Strony: 879–888
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel: Celem niniejszego artykułu jest zwrócenie uwagi na znaczenie i funkcję zwrotnych źródeł finansowania deficytu budżetowego, jakimi są kredyty i pożyczki. Ustawodawca wyraźnie określił
zakres i cele, na jakie mogą być przeznaczone środki pochodzące z zaciągniętych przez jednostki samorządu terytorialnego zobowiązań. Ponadto, kredyty i pożyczki, w obliczu ograniczonych pod względem ekonomicznym i prawnym możliwości, stanowią powszechne źródło zaciągania długu, które rodzi konkretne skutki zarówno pozytywne, jak i negatywne.
Metodologia badań: Jako metodę badawczą przyjęto analizę materiału normatywnego oraz dorobku literatury w zakresie prawa bankowego oraz prawa finansów publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem systemu finansowego jednostek samorządu terytorialnego.
Wyniki: Przeprowadzona analiza wskazuje na specyfikę kredytów i pożyczek jako instrumentów równoważenia budżetu oraz na szczególną ich rolę w procesie finansowania inwestycji. Analiza aktów prawnych wskazuje na jednolite zasady dotyczące wykorzystania kredytów i pożyczek przez wszystkie jednostki samorządu terytorialnego.
Oryginalność/wartość: W artykule podjęto próbę wyodrębnienia kredytów i pożyczek jako zwrotnych źródeł finansowania jednostek samorządu terytorialnego, które kreują zobowiązania tworzące dług publiczny, a jednocześnie z uwagi na swoją specyfikę pozwalają finansować ważne projekty o charakterze inwestycyjnym. Analiza badanego zagadnienia potwierdza, iż tak popularne umowy, jak umowa pożyczki i kredytu są stosowane także przez samorząd terytorialny. Wśród tych umów wyróżniono także umowy charakterystyczne tylko dla jednostek samorządu terytorialnego, jak chociażby umowy pożyczki stosowane w postępowaniu naprawczym.
Słowa kluczowe: instrumenty zaciągania długu, jednostka samorządu terytorialnego

CREDITS AND LOANS AS INSTRUMENTS OF DEBT TAKING BY LOCAL GOVERNMENT UNITS

Abstract:
Goal – The purpose of this article is to draw attention to the importance and function of the returnable financing sources of the budget deficit that are credits and loans. The legislature clearly defined the scope and objectives of the funds which are taken out by local governments on the basis of the commitments. In addition, credits and loans, in the face of limited legal and economic opportunities are widespread source of taking out debt which raises specific effects, both positive and negative.
Research methodology – As a research method, it was adopted normative analysis of the material and literary achievements in the field of banking law and of the rights of the public finances, with particular emphasis on the financial system of local government units.
Results – The undertaken analysis shows the specificity of credits and loans as instrument of balancing the budget and of their special role in the investments financing. Analysis of legislation indicates homogenous rules concerning the use of credits and loans by all local government units.
Originality/value – This article is an attempt to distinct credits and loans as repayable sources of funding applied by local government units that create obligations constituting public debt and, at the same time, fund important investment projects due to their specific help. Analysis of the issue investigated confirms that so-called popular loans agreements, as credits and loans contracts are also applied by the local government. Among these agreements were distinguished those characteristic only of the local government units, like the loan agreements, used in recovery proceedings.
Keywords: credit , loan, local government unit