Zeszyty naukowe
Autor: Iwona Koza 889
Strony: 889–911
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na to, że w ciągu ostatnich 10 lat w miastach grodzkich makroregionu północno-zachodniego, po początkowych spadkach wartości charakterystyk odnoszących się do kapitału intelektualnego, nastąpiła ich znaczna poprawa. Jednocześnie produkt krajowy brutto per capita w omawianych jednostkach samorządowych rokrocznie zwiększał swoją wartość. Warto zatem utrzymywać i pomnażać tempo zmian w sferze społeczno-gospodarczej, opierając się przy tym na spójnych, harmonijnych i innowacyjnych strategiach rozwoju doceniających potencjał intelektualny tej społeczności.
Powyższe spostrzeżenia zostaną w poniższym artykule zweryfikowane metodami taksonomicznymi. Przy ich pomocy zostanie kompleksowo zweryfikowana teza o ekspansywnej rzeczywistości polskich wspólnot grodzkich, szczegółowo o ekspansywnej rzeczywistości miast grodzkich znajdujących się na terenie makroregionu północno-zachodniego, a więc na terenie województw: lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.
Wynikiem tych badań będzie ocena rzeczywistości z punktu widzenia powiązań i zależności występujących między zjawiskami gospodarczymi. Zawiera ona całościowe spojrzenie na działalność badanych organizmów, dostarczy uporządkowanych obserwacji wyrażonych we wskaźnikach, wraz z zależnościami przyczynowo-skutkowymi między tymi zjawiskami. Badania analityczne zakończą się zestawieniem wyników, zarówno w formie liczbowej, graficznej, jak i opisowej.
Zarówno w gospodarce polskiej, jak i globalnej, kapitał, obok ziemi i pracy, jest jednym z trzech fundamentalnych czynników. Współcześnie, zarówno w kontekście oceny sytuacji przedsiębiorstw, kierowania społecznościami samorządowymi czy oceniania efektywności inwestycji, pojęcie kapitału bardzo mocno ogniskuje się wokół samego kapitału intelektualnego, rozumianego jako bieżący lub potencjalny zasób tworzenia lub powiększania bogactwa danej jednostki gospodarczej, wspólnoty czy narodu. W tym kontekście warto przeanalizować zasadność tezy mówiącej o ekspansywnej rzeczywistości polskich wspólnot grodzkich.
Słowa kluczowe: powiaty grodzkie, kapitał intelektualny, indeksy, metody taksonomiczne

CONTEMPORARY REGIONAL DEVELOPMENT CHALLENGES AND SOCIO-ECONOMIC POTENTIAL OF TOWN DISTRICTS OF NORTH-WEST MACRO-REGION OF POLAND

Abstract:
The purpose of this article is to draw attention to the fact that over the past 10 years, developed into the North-west macro-region, after the initial value of the differential characteristics relating to intellectual capital, followed their vast improvements. At the same time, gross domestic product per capita in the macroregion annually increased its value. You should, therefore, maintain and multiply the rate of change in the socio-economic sphere, based on a coherent, harmonious and innovative development strategies, evaluating intellectual potential of this community.
The above are in the following article verified by taxonomic methods. With their help there will be comprehensively reviewed the thesis about the expansive reality of the Polish district communities, detail about expansive reality of town districts in the North-west macro-region, and so in the provinces: lubuskie, wielkopolskie and zachodniopomorskie.
The result of this research will be the assessment of reality from the point of view of the linkages and dependings between economic phenomena. It contains a comprehensive look at the activities of organisms, provide structured observation, expressed in terms of points, along with the cause and dependencies between these phenomena. Analytical research will be the just a position of results, both in the form of numerical, graphic and descriptive.
Both in the context of identification of opportunities and threats to contemporary functioning organizations, and determining changes occurring in the management of any organization, capital, apart from land and work, is one of the three fundamental factors. During the evolution of this concept, the concept of social capital originated. It stressed the role of individuals and social ties. In this context, it is worth to examine the legitimacy of theses speaking about expansive reality of the Polish district communities.
Keywords: town districts, intellectual capital, indexes, taxonomic methods