Zeszyty naukowe
Autor: Bogna Kaźmierska-Jóźwiak 59
Strony: 59–68
DOI: 10.18276/frfu.2015.74/1-05
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Celem artykułu jest analiza możliwości zastosowania cateringowej teorii dywidend do wyjaśniania decyzji dotyczących polityki dywidend niefinansowych spółek giełdowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W badaniu wykorzystano metodę studiów literaturowych, analizę korelacji rang Spearmana oraz metodę indukcji i dedukcji. Badaniem objęto grupę niefinansowych spółek notowanych na GPW w Warszawie w latach 2001–1012. Wyniki badań nie potwierdziły statystycznie istotnej zależności pomiędzy relatywną zmianą premii za dywidendę w danym roku oraz względną zmianą odsetka spółek wypłacających dywidendę w kolejnym roku (dla niefinansowych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2001–2012). Badanie wykazało natomiast statystycznie istotny związek pomiędzy zmianą odsetka spółek wypłacających dywidendy a stopą zwrotu z indeksu WIG.
Słowa kluczowe: polityka dywidend, cateringowa teoria dywidend, finanse behawioralne

IS THE CATHERING THEORY OF DIVIDEND APPLICABLE TO THE POLISH MARKET?

Abstract:
The aim of the article is to analyze the applicability of the catering theory of dividend to explain the dividend decisions of non-financial companies listed on Warsaw Stock Exchange in 2001–2012. The literature studies, the method of induction and deduction and Spearman’s rank correlation were used in the study. We do not find statistically significant correlation between the relative change in dividend premiums in a given year and the relative change in the proportion of dividend payers in the next year. We find statistically significant positive correlation between the proportion of dividend payers and WIG index rate of return.
Keywords: dividend policy, catering theory, behavioral finance