Zeszyty naukowe
Autor: Jakub Keller 69
Strony: 69–79
DOI: 10.18276/frfu.2015.74/1-06
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Zaprezentowany tekst dotyka tematyki rynków finansowych w kontekście teorii behawioralnych. Autor podejmuje próbę weryfikacji występowania jednego z popularnych efektów kalendarzowych, jakim jest efekt dni tygodnia, na polskim rynku akcji. Dodatkowym aspektem podjętego badania jest rozróżnienie, czy omawiany efekt występuje w równym stopniu w trzech wyróżnionych segmentach rynku, względem wielkości przedsiębiorstwa. Liczne głosy z nurtu finansów behawioralnych mówią, iż występowanie anomalii kalendarzowych jest bardziej widoczne w przypadku niewielkich spółek, które nie znajdują się w centrum zainteresowania głównych inwestorów. W niniejszym tekście podjęto próbę weryfikacji owej hipotezy uzupełniając ją o test występowania danego efektu w przedsiębiorstwach dużych i średnich, w rozumieniu GPW. W badaniu wykorzystano dane dotyczące trzech indeksów Giełdy w Warszawie reprezentujących wskazane trzy podgrupy podmiotów, czyli WIG20, mWIG40 i sWIG80. Uwzględniono notowania tychże spółek od stycznia 1998 do grudnia 2014 roku. W celu weryfikacji postawionej hipotezy o występowaniu efektu dni tygodnia wśród tych spółek posłużono się modelowaniem ekonometrycznym. W toku przeprowadzonej analizy potwierdzono brak występowania efektu dni tygodnia w zaproponowanej próbie badawczej.
Słowa kluczowe: finanse behawioralne, giełda papierów wartościowych, efekty kalendarzowe

THE DAY-OF-THE-WEEK EFFECT IN THE DIFFERENT SEGMENTS OF WSE

Abstract:
Presented text touches the subject of the financial markets in the context of behavioral theories. The author attempts to verify the occurrence of one of the popular calendar effects, which is the day of the week effect on the Polish stock market. Another aspect of the research undertaken is to distinguish whether this effect is equally notable in three market segments divided by the size of the companies. In this text author attempted to verify this hypothesis, supplementing it with a test of the mentioned effect in group of large and medium-sized enterprises, in the meaning of the Stock Exchange. In the proposed study, the data used refers to three main indexes in the WSE, representing three mentioned groups of companies: WIG20, mWIG40 and sWIG80. Research sample includes quotations between January1998–December 2014. In order to verify the hypothesis of the occurrence of the day-of-the-week effect among these companies author used econometric modeling. In the course of the analysis author verified negatively the occurrence of the effect of weekdays in the proposed research sample.
Keywords: behavioral finance, stock exchange, calendar effects