Zeszyty naukowe
Autor: Jakub Keller 81
Strony: 81–90
DOI: 10.18276/frfu.2015.74/1-07
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Zaprezentowany artykuł jest głosem w dyskusji dotyczącej globalizacji rynków finansowych oraz wzajemnego wpływu giełd światowych na kształt ich codziennych notowań. Celem autora jest wykazanie, iż informacje płynące z rynków zagranicznych w istotny sposób przekładają się na notowania GPW. W celu weryfikacji postawionej hipotezy, o tym, iż notowania giełd zagranicznych generują istotne sygnały dla inwestorów, autor posłużył się modelem logitowym, na podstawie predykcji którego inwestor mógłby przewidywać kierunek zmian warszawskiej giełdy. Otrzymane wyniki wskazują, iż przyjęta hipoteza jest prawdziwa i użyteczność stosowania wskazanej strategii oraz narzędzia pozwalają efektywniej podejmować decyzje inwestycyjne. Niniejszy tekst różni się od wielu dotykających tej tematyki wykorzystanym narzędziem i sposobem wnioskowania, ponieważ dominującym sposobem analiz jest sprawdzanie powiązań giełdowych w myśl modelu grawitacyjnego. Główny nacisk podjętych analiz położony jest na aspekt praktyczny wykorzystania otrzymanego modelu dla decyzji inwestycyjnych.
Słowa kluczowe: GPW, rynek kapitałowy, powiązanie giełd światowych, inwestycje

USING THE „METEOR SHOWER” STRATEGY FOR PREDICTING WSE CHANGES

Abstract:
Presented article is another voice in the discussion about the stocks globalization and the impact of different markets on the everyday quotations. The aim of the author is to examine if the information that comes from other stock markets is a significant factor that is having an influence on the WSE quotations. To verify the claimed hypothesis, that the quotations from the foreign markets are generating significant signals for the polish investors, author used the logit modeling, which predicts the direction of the price change. Results obtained in the research shown that the hypothesis is correct and useful for creating an investing strategy based on “meteor shower”. Presented text differs from the recent mainstream publications because of the tools used in the analysis. Author proposed the logit model for the impact analysis when large number of publications in this area are sticking to the gravity model. Author tries to emphasize the practical aspect of the model gained in the undertaken research.
Keywords: WSE, capital market, stock exchange correlations, investments