Zeszyty naukowe
Autor: Sławomir Kujawa, Elżbieta Ostrowska 91
Strony: 91–100
DOI: 10.18276/frfu.2015.74/1-08
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Celem niniejszego artykułu jest prezentacja zmian wartości indeksów giełdowych i wybranych aktywów alternatywnych w wyniku wydarzeń o charakterze terrorystycznym. Ponadto dokonano charakterystyki najważniejszych wydarzeń terrorystycznych w aspekcie behawioralnych zachowań rynków inwestycyjnych.
Słowa kluczowe: indeksy giełdowe, aktywa alternatywne, inwestycje alternatywne, wydarzenia terrorystyczne

STOCK MARKET INDICES AND SELECTED ALTERNATIVE ASSETS IN THE CONTEXT OF TERRORIST EVENTS

Abstract:
The purpose of this article is to present the changes in the value of stock indices and selected alternative
assets as a result of terrorist events. In addition, a terrorist characteristics of the most important events
in the context of behavioral conduct investment markets.
Keywords: Stock market indices, alternative assets, alternative investments, terrorist events