Zeszyty naukowe
Autor: Joanna Lizińska 101
Strony: 101–113
DOI: 10.18276/frfu.2015.74/1-09
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – Celem badań była odpowiedź na pytanie, czy dla spółek dokonujących kolejnych emisji akcji (SEO) zaobserwować można działania polegające na zarządzaniu zyskami w okresach okołoemisyjnych, a jeżeli tak, to czy skala tego zjawiska różniła się przed i po załamaniu na rynkach finansowych.
Metodologia badania – Badania prowadzono dla spółek notowanych na rynkach wschodzących i dokonujących kolejnej emisji akcji w latach 2005–2011. W okresie badawczym oraz w wyróżnionych podokresach 2005–2006 oraz 2010–2011 obserwowano poziom accruals oraz badano skłonność do przekraczania wartości progowych w okresie okołoemisyjnym.
Wynik – W roku dokonania kolejnej emisji akcji odnotowano wzrost poziomu accruals oraz większą skłonność do przekraczania wartości progowych. Dla SEO dokonywanych po największym załamaniu na rynkach finansowych, zaobserwowano generalnie obniżenie możliwości manipulowania zyskami w porównaniu do emisji dokonywanych przed kryzysem.
Oryginalność/wartość – Badaniami objęto szeroką próbę dziewiętnastu rynków wschodzących objętych indeksowaniem przez MSCI. Porównano skalę manipulowania zyskami dla emisji dokonywanych w okresie przed- i pokryzysowym.
Słowa kluczowe: rynek kapitałowy, emisja akcji, SEO, rynki wschodzące, zarządzanie zyskami

EARNINGS MANAGEMENT IN SEO FIRMS ON EMERGING MARKETS IN PRE- AND POST-CRISIS YEARS

Abstract:
Purpose – The research aimed at answering if earnings management was practised by companies issuing seasoned equities (SEOs) and if yes, if there was a difference in the pervasiveness of this phenomenon in the pre- and post-crisis years.
Design/methodology/approach – The data sample covered companies issuing on emerging markets between 2005 and 2011. Accruals were estimated and the inclination to exceed thresholds was observed during the sample period and in subperiods (2005–2006 and 2010–2011).
Findings – It can be concluded that accruals and the tendency to exceed threshold were both more evident in the year of the issuing. The level of earnings management proxies was lower for the years after the peak of the crisis.
Originality/value – The research w as done for a wide sample of 19 emerging markets indexed by MSCI. Earnings management was observed for the pre- and post-crisis years.
Keywords: capital market, equity offering, SEO, emerging markets, earnings management