Zeszyty naukowe
Autor: Elżbieta Majewska 115
Strony: 115–125
DOI: 10.18276/frfu.2015.74/1-10
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – Głównym celem pracy była weryfikacja hipotezy o braku efektu integracji na rynkach giełdowych europejskich i rynku amerykańskim w okresie ostatniego globalnego kryzysu finansowego w latach 2007–2009. Przetestowano równość macierzy korelacji przekrojowych w grupach badanych rynków oraz zbadano wrażliwość zastosowanych testów na zmianę częstotliwości danych.
Metodologia badania – Zastosowano procedurę testowania równości macierzy korelacji przekrojowych pomiędzy rynkami uzyskanych dla dziennych, tygodniowych i miesięcznych logarytmicznych stóp zwrotu z głównych indeksów giełdowych analizowanych rynków. Zastosowano testy Jennricha (1970) oraz Larntza i Perlmana (1985).
Wynik – Uzyskane wyniki nie dają podstaw do udzielenia jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o występowanie zjawiska integracji w grupach analizowanych rynków. Wskazują również na wrażliwość zastosowanych testów na częstotliwość danych.
Oryginalność/wartość – Zagadnienie integracji międzynarodowych rynków kapitałowych ma istotne znaczenie praktyczne. Zgodnie z wiedzą autorki kompleksowa analiza integracji rynków europejskich i rynku amerykańskiego z uwzględnieniem danych o różnych częstotliwościach oraz różnych grup rynków nie była dotąd przeprowadzona.
Słowa kluczowe: okres kryzysu, korelacje przekrojowe między rynkami, integracja, częstotliwość danych

DATA FREQUENCY AND STOCK EXCHANGE INTEGRATION TESTS DURING THE CRISIS PERIOD

Abstract:
Purpose – The aim of the paper is to verify the hypothesis that there was no integration effect between the American and European stock markets during the 2007–2009 global financial crisis. The equality of cross-market correlations matrices in groups of investigated markets has been tested. The robustness of integration tests with respect to various data frequencies has also been tested.
Design/methodology/approach – We have used the tests of the equality of the cross-market correlations matrices, based on daily, weekly and monthly logarithmic returns of the main indexes of investigated markets. We have used the Jennrich (1970) and the Larntz-Perlman (1985) tests.
Findings – The empirical results have not allowed to confirm the integration effect between investigated groups of markets. They have shown, however, the dependence of the tests with respect to various data frequencies.
Originality/value – The international capital markets integration is very important from the practical point of view. To the best of our knowledge, a comprehensive analysis of the integration effect between European and American markets with respect to the various data frequencies and groups of markets has not been conducted before.
Keywords: crisis period, cross-market correlations, integration, data frequency