Zeszyty naukowe
Autor: Katarzyna Mamcarz 127
Strony: 127–137
DOI: 10.18276/frfu.2015.74/1-11
pdfpełen tekst

Abstract:
The goal of the paper is to characterize and assess the impact of the most important factors on gold prices in the short term, i.e. the purchasing power of the US$, level of interest rates, official sector, seasonality, political events, media information and press releases. They influence the level of supply and demand in the gold market and, consequently, its prices. After presenting the specificity of gold as a metal and financial asset, a separate analysis of the effect of each of the foregoing factors was carried out. Depending on the character of the factor and available empirical data, the assessment of the influence of these factors on price changes used basic descriptive statistics, graphic charts and a descriptive analysis. The influence of individual factors differed, while the character of interrelationships between changes in these factors and gold prices did not always reflect the regularities known from the literature. This applies, in particular, to the purchasing power of the US$ and the level of interest rates. To learn the force and direction of impact of these factors on gold price in the short term is of significant importance for investment in defining the moments of opening and closing the position in the market of this financial asset.
Keywords: gold price, purchasing power of the US$, interest rates, official sector, seasonality

DETERMINANTY CENY ZŁOTA W OKRESIE KRÓTKIM

Streszczenie:
Celem artykułu jest charakterystyka i ocena wpływu najważniejszych czynników na cenę złota w okresie krótkim, tj. siły nabywczej USD, poziomu stóp procentowych, sektora urzędowego, sezonowości, wydarzeń politycznych, informacji i komunikatów prasowych. Kształtują one poziom popytu oraz podaży na rynku złota i w konsekwencji jego cenę. Po przedstawieniu specyfiki złota jako metalu i aktywa finansowego przeprowadzono odrębną analizę oddziaływania każdego z wymienionych czynników. W ocenie wpływu tych czynników na kształtowanie się ceny wykorzystano, w zależności od charakteru danego czynnika i dostępności danych empirycznych, podstawowe statystyki opisowe, wykresy graficzne oraz analizę opisową. Wpływ poszczególnych czynników był zróżnicowany, a charakter zależności między zmianami tych czynników i ceną złota nie zawsze odzwierciedlał znane z literatury prawidłowości. Dotyczyło to zwłaszcza siły nabywczej USD oraz poziomu stóp procentowych. Poznanie siły oraz kierunku oddziaływania tych czynników na cenę złota w okresie krótkim ma istotne znaczenie dla inwestycji w aspekcie określania momentów otwarcia i zamknięcia pozycji na rynku tego aktywa finansowego.
Słowa kluczowe: cena złota, siła nabywcza USD, stopy procentowe, sektor urzędowy, sezonowość