Zeszyty naukowe
Autor: Magdalena Mosionek-Schweda 139
Strony: 139–151
DOI: 10.18276/frfu.2015.74/1-12
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – Celem opracowania jest analiza oraz ocena wpływu powstania i rozwoju wielostronnych platform obrotu (MTF) na funkcjonowanie europejskich rynków akcji.
Metodologia badania – Praca powstała w oparciu o studia literaturowe, analizę aktów prawnych, dane pozyskane ze stron internetowych badanych platform obrotu oraz światowej i europejskiej federacji giełd papierów wartościowych.
Wynik – Pojawienie się nowych platform obrotu wymusiło na tradycyjnych giełdach podjęcie działań zmierzających do zwiększenia atrakcyjności ich oferty, celem – co najmniej – utrzymania dotychczasowej pozycji w strukturze rynku kapitałowego. W efekcie wiele giełd obniżyło wysokość opłat transakcyjnych, wydłużyło godziny obrotu, zmodernizowało systemy transakcyjne. Nie ulega wątpliwości, że tworzenie i rozwój platform MTF istotnie wpłynęło na strukturę rynków papierów wartościowych, jak również pobudziło konkurencję, co skutkuje innymi poprawą jakości usług giełdowych oraz obniżeniem kosztów transakcyjnych.
Oryginalność/wartość – Problematyka funkcjonowania wielostronnych platform obrotu (alternatywnych systemów obrotu) jest dość często poruszana w literaturze przedmiotu ze względu na liczne zmiany zachodzące w tym obszarze obserwowane od kilku lat. Większość publikacji podejmuje jednak kwestie funkcjonowania takich systemów tworzonych przez giełdy papierów wartościowych. Niniejsze opracowanie skupia się przede wszystkim na platformach MTF organizowanych przez przedsiębiorstwa inwestycyjne.
Słowa kluczowe: alternatywne systemy obrotu, giełdy papierów wartościowych, Dyrektywa MiFID

THE IMPACT OF MULTILATERAL TRADING FACILITIES ON THE EUROPEAN CAPITAL MARKET OPERATION

Abstract:
Purpose – The aim of the study is to analyze and evaluate the impact of the emergence and development of multilateral trading facilities (MTF) on the functioning of the European equity markets.
Design/methodology/approach – The paper was based on literature studies, analysis of legal acts as well as data collected from websites of analyzed trading platforms, and European Federation of Stock Exchanges.
Findings – The emergence of new trading platforms has forced traditional stock exchanges to undertake a series of measures aimed at increasing the attractiveness of their offer, in order to at least maintain its current position within the structure of capital markets. As a result, many stock exchanges lowered the amount of transaction fees, extended the hours of trading, or modernized transaction systems. There is no doubt that the creation and development of MTF significantly affected the structure of securities markets, as well as intensified competition resulting, inter alia, in improvement of the quality of stock exchanges services and reduction of transaction costs.
Originality/value – The issue of the functioning of the multilateral trading facilities (alternative trading systems) is often presented in the literature because of many changes occurring in this area observed for several years. Most of the publications, however, focus on operation of such systems organized by stock exchanges. This study focuses primarily on the MTF platforms managed by investment firms.
Keywords: alternative trading systems, stock exchanges, MiFID Directive