Zeszyty naukowe
Autor: Maciej Pawłowski 153
Strony: 153–160
DOI: 10.18276/frfu.2015.74/1-13
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – Celem artykułu jest przegląd i ocena uwarunkowań emisji obligacji korporacyjnych w trybie oferty publicznej w warunkach polskiego rynku kapitałowego.
Metodologia badania – Badanie oparte jest na analizie i ocenie źródeł literaturowych i prawnych. Prowadzone rozważania wzbogacono o case study spółek korzystających z finansowania na rynku obligacji w drodze oferty publicznej.
Wynik – W ramach dociekań ustalono, że współcześnie obowiązujące regulacje prawne stwarzają korzystne warunki dla finansowania na rynku obligacji w drodze oferty publicznej. Wskazano także, że w świetle dotychczasowych doświadczeń praktycznych, publiczna emisja obligacji korporacyjnych jest instrumentem wykorzystywanym przez spółki giełdowe i przedsiębiorstwa o ugruntowanej pozycji na rynku.
Oryginalność/wartość – Artykuł podejmuje stosunkowo nową problematykę dotyczącą oceny zmian legislacyjnych, które nastąpiły w 2013 roku. Z naukowego i praktycznego punktu widzenia wartość artykułu konstytuuje fakt, że odnosi się on do zagadnień relatywnie nowych i stosunkowo rzadko podejmowanych.
Słowa kluczowe: obligacje, obligacje korporacyjne, emisja długu, emisja publiczna

PREMISES AND CONDITIONS OF THE PUBLIC ISSUE OF CORPORATE BONDS IN POLAND

Abstract:
Purpose – The aim of this article is to review and evaluate the conditions of the public corporate bond issue in the Polish capital market.
Design/methodology/approach – The survey is based on the analysis and evaluation of literature and legal sources. Conducted considerations enriched with case studies of companies benefiting from funding in the bond market through a public offering.
Findings – Studies allow to state that the legal regulations create beneficial conditions for financing in the bond market through a public offering. It was also noted that in the light of practical experience a public issue of corporate bonds is mainly used by companies quoted on stock exchange and companies with a strong position in the market.
Originality/value – Article is focused on a relatively new issues concerning the assessment of legislative changes that occurred in 2013. From a scientific and practical point of view the value of the article constituted the fact that it relates to relatively new and rarely taken issues.
Keywords: bonds; corporate bonds; debt issue, public issue