Zeszyty naukowe
Autor: Agnieszka Perepeczo 161
Strony: 161–169
DOI: 10.18276/frfu.2015.74/1-14
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – Celem artykuł jest przegląd wyników badań reakcji akcjonariuszy na transakcje blokowe oraz czynników ją kształtujących.
Metodologia badania – W artykule dokonano przeglądu badań zagregowanej reakcji akcjonariuszy na transakcje blokowe oraz przeglądu literatury dotyczącego czynników kreacji wartości rynkowej, w tym cech samej transakcji, charakterystyki spółki-celu i nabywcy pakietu.
Wynik – Wyniki przeprowadzonego studium literatury wskazują, że transakcje blokowe są postrzegane pozytywnie przez rynek. W sytuacji, kiedy rozliczane są po cenie z dyskontem, reakcja jest wyższa niż dla transakcji z premią. W przypadku kiedy po transakcji następuje transfer kontroli, dodatkowe stopy zwrotu są wyższe w porównaniu do sytuacji, gdy do transferu nie dochodzi. Ponadto cechy sprzedawcy i nabywcy pakietu również wpływają na reakcję akcjonariuszy.
Oryginalność/wartość – Na polskim rynku kapitałowym jest luka w zakresie oceny rynkowej transakcji blokowych. Wiele pytań nadal pozostaje bez odpowiedzi. Przegląd obserwacji na rynkach rozwiniętych jest podstawą do aplikacji i poszukiwań podobnych zależności wśród polskich spółek publicznych.
Słowa kluczowe: transakcje pakietowe, ocena rynkowa, dodatkowe stopy zwrotu

SHAREHOLDERS’ REACTION TO BLOCK TRADES – THE REVIEW OF RESEARCH RESULTS


Abstract:
Purpose – The purpose of the article was to review research results of the shareholders’ reaction to block trades and its factors.
Design/methodology/approach – In the beginning of the article the aggregate shareholders’ reaction to block trades were discussed. In the following sections, the review of value creation factors, including characteristics of transaction, targets and purchasers of the block were described.
Findings – Results of literature study indicate that block trades are considered positively by shareholders. Trades concluded at a discount premium are followed by a positive and higher abnormal return than those at a premium. Moreover block trades concluded with a control transfer are followed by a positive and higher abnormal returns than those where a control transfer did not occur. In addition, characteristics of seller and buyer have also an impact on shareholders’ reaction and abnormal returns.
Originality/value – There is a gap in the market performance and block trades in the Polish capital market. Many questions still remain unanswered. Literature review and observations made in developed markets are the basis for the application and exploration of similar correlations among the Polish public companies.
Keywords: block trades, market performance, abnormal returns