Zeszyty naukowe
Autor: Andrzej Zyguła 229
Strony: 229–239
DOI: 10.18276/frfu.2015.74/1-20
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – Celem artykułu jest prezentacja tendencji w polityce dywidend firm notowanych na rozwiniętych rynkach kapitałowych oraz próba odpowiedzi na pytanie badawcze: czy tendencje te występują też na polskim rynku giełdowym?
Metodologia badania – Analiza polityk dywidendy objęła lata 2001–2011. Na próbie spółek, w których inwestorzy zagraniczni byli akcjonariuszami większościowymi, zbadano kształtowanie się skłonności do płacenia dywidend, wartości wypłaconych dywidend oraz koncentracji wypłat dywidend i koncentracji zysków netto.
Wynik – Spośród trzech zaprezentowanych, a następnie analizowanych tendencji w polityce dywidend dwie zostały potwierdzone. Po pierwsze, wykazano wzrost zarówno ogólnej wartości wypłacanych dywidend jak i ogólnej wartości zysków netto, z których te dywidendy były wypłacane. Dodatkowo zaobserwowano „podążanie” dywidendy za zyskami. Po drugie, potwierdzono wzrost koncentracji dywidend i zysków netto wśród największych płatników dywidend. Ponadto wykazano, że wypłaty dywidend były skoncentrowane w największych, pod względem wartości aktywów, spółkach będących płatnikami dywidend.
Oryginalność/wartość – Opisywane w polskiej literaturze tendencje dotyczące polityki dywidend odnoszą się zwykle do całego rynku giełdowego. Mając na uwadze, że polskie spółki giełdowe z roku na rok są obiektem coraz większego zainteresowania inwestorów zagranicznych, zwłaszcza inwestorów strategicznych, zawężono grupę badawczą analizując tendencje dywidendowe tylko wśród spółek, w których inwestorzy zagraniczni byli akcjonariuszami większościowymi.
Słowa kluczowe: polityka dywidendy, znikająca dywidenda, koncentracja dywidendy

THE DIVIDEND POLICY OF COMPANIES WITH MAJORITY OF FOREIGN CAPITAL - TRENDS

Abstract:
Purpose – The purpose of this article is to present trends in the dividend policy of companies listed on the developed capital markets and try to answer the research question: Are these trends also present on the Polish stock market?
Design/methodology/approach – The analysis of the dividend policy has covered the years 2001-2011. The shaping of the tendency to pay dividends, the value of dividend paid, the concentration of dividend payment as well as net profits concentration have been examined on the sample of companies in which foreign investors were majority shareholders.
Findings – Two trends in dividend policy have been confirmed out of the three presented and then analysed. Firstly, an increase in both the total value of dividends paid and the total value of the net profits, out of which the dividends were paid, has been shown. Additionally, the “following” of profits by the dividend has been observed. Secondly, an increase in the concentration of dividends and net profits among the largest dividend payers has been confirmed. It has also been shown that the payments of dividends were concentrated in the largest – in terms of the value of assets – companies which paid dividends.
Originality/value – The dividend policy trends described in Polish literature usually refer to the entire stock market. Bearing in mind that each year the Polish listed companies increasingly attract foreign investors, especially strategic investors, the research group has been limited to analysing the dividend trends of only those companies in which foreign investors were the majority shareholders.
Keywords: dividend policy; disappearing dividends; dividend concentration