Zeszyty naukowe
Autor: Katarzyna Byrka-Kita 243
Strony: 243–255
DOI: 10.18276/frfu.2015.74/1-21
pdfpełen tekst

Streszczenie:
W artykule przeanalizowano treść standardu godziwej wartości rynkowej, wartości sprawiedliwej, wartości inwestycyjnej oraz wartości wewnętrznej w kontekście aplikacji premii z tytułu kontroli lub też dyskonta wynikającego z posiadania udziałów mniejszościowych. Celem niniejszej pracy jest próba odpowiedzi na pytanie, w przypadku którego z nich wartość bazowa wyceny powinna być korygowana o premię z tytułu kontroli lub dyskonto wynikające z posiadania udziałów mniejszościowych. Większość podręczników i artykułów z zakresu wyceny traktuje zdawkowo kwestię aplikacji premii z tytułu kontroli oraz dyskonta wynikającego z udziałów mniejszościowych w kontekście obowiązujących standardów wartości. Proste kopiowanie rozwiązań pochodzących z rynku amerykańskiego może prowadzić do błędnych wniosków ze względu na odmienne regulacje prawne obowiązujące w Polsce. Niniejsza praca może stanowić przyczynek do dalszej dyskusji na ten temat.
Słowa kluczowe: wycena, premia z tytułu kontroli, dyskonto wynikające z posiadania udziałów mniejszościowych, standardy wartości

STANDARDS OF VALUE VERSUS VALUATION OF CONTROL AND MINORITY INTERESTS

Abstract:
The article provides an analysis of the fair value, fair market value, investment value and intrinsic value standards in the context of the control premium or minority discount application. The main purpose of this paper is to answer the question in which of the above cases we should adjust the base value by using control premium or minority discount. The majority of the publications do not analyze this problem in depth. Moreover, straightforward copying of American solutions may lead to erroneous conclusions due to different legal Polish regulations. This paper is a contribution to the further discussion on this problem.
Keywords: valuation, control premium, minority discount, valuation standards