Zeszyty naukowe
Autor: Andrzej Jaki, Wojciech Ćwięk 257
Strony: 257–267
DOI: 10.18276/frfu.2015.74/1-22
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – Celem artykułu jest przeprowadzenie analizy oddziaływania kapitału obrotowego netto, jako jednego z nośników wartości, na wartość przedsiębiorstwa, poprzez badanie zależności pomiędzy strategią zarządzania kapitałem obrotowym netto a efektywnością kreowania wartości przedsiębiorstwa.
Metodologia badania – Artykuł oparty został na analizie literatury oraz wykorzystaniu narzędzi analizy finansowej w postaci mierników efektywności w odniesieniu do wybranych spółek sektora energetycznego w Polsce.
Wynik – Analiza potwierdziła istnienie zależności pomiędzy stosowaną strategią zarządzania kapitałem obrotowym netto a efektywnością kreowania wartości przedsiębiorstwa.
Oryginalność/wartość – Przeprowadzone badania należy traktować jako punkt wyjścia dla dalszej pogłębionej analizy oddziaływania kapitału obrotowego, jako nośnika wartości przedsiębiorstwa, na jego wartość.
Słowa kluczowe: nośniki wartości, kapitał obrotowy, efektywność kreowania wartości

NETWORKING CAPITAL AND ENTERPRISE VALUE

Abstract:
Purpose – The purpose of this article is to analyze the impact of the net working capital, as one of value drivers, on the enterprise value, by examining the relationships between strategy of the net working capital management and enterprise value creation efficiency.
Design/methodology/approach – Article is based on an analysis of the literature and the use of financial analysis tools in the form of efficiency measures in relation to the selected companies in the energy power sector in Poland.
Findings – The analysis confirmed the existence of a relationship between the applied strategy of net working capital management and enterprise value creation efficiency.
Originality/value – The study should be regarded as a starting point for further in-depth analysis of the impact of working capital, as one of value drivers, on the enterprise value.
Keywords: value drivers, working capital, efficiency of value creation