Zeszyty naukowe
Autor: Krzysztof Janas 269
Strony: 269–280
DOI: 10.18276/frfu.2015.74/1-23
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – Celem niniejszego artykułu jest ustalenie sposobu kalkulacji współczynnika beta według modelu CAPM pozwalającego na dobre oszacowanie poziomu ryzyka związanego z określoną inwestycją. Przedmiotem badania, w szczególności, jest wybór metody wyznaczania stopy zwrotu, częstotliwości jej obliczania oraz określenie długości szeregów czasowych uwzględnianych w analizie.
Metodologia badania – Krytyczny przegląd literatury oraz metody ilościowe w oparciu o badania obejmujące całą populację.
Wynik oraz wartość – W wyniku przeprowadzonego badania udaje się uzupełnić lukę w literaturze teorii wycen w zakresie metod kalkulacji współczynnika beta. Odrzucona zostaje hipoteza, że sposób zdefiniowania stopy zwrotu wpływa na ostateczny poziom oszacowania współczynnika ryzyka systematycznego. Na podstawie otrzymanych rezultatów proponuje się metodę kalkulacji bety obarczoną mniejszym ryzykiem popełnienia błędu II rodzaju. Ponadto, potwierdza się zależność, że dla zachowania dobrego oszacowania poziomu beta wraz ze wzrostem liczby obserwacji należy zmniejszać częstotliwość wyznaczania stóp zwrotu.
Słowa kluczowe: współczynnik beta, współczynnik ryzyka systematycznego, koszt kapitału własnego, model CAPM

COMPARISON OF METHODS FOR THE BETA COEFFICIENT CALCULATION FOR CAPM

Abstract:
Purpose – The purpose of this article is to establish a method for the calculation of the beta coefficient according to the CAPM model which gives a good estimate of the level of risk associated with a particular investment. The subject of the study, in particular, consists of method for determining the rate of return, the frequency of returns, calculation and determination of the length of the time series included in the analysis.
Design/methodology/approach – A critical review of the literature and quantitative methods based on research which are covering the whole population.
Findings and originality/value – Result of the study may fill a gap in the theory of valuation in the subject of beta coefficient calculation methods. Hypothesis that the way of defining the rate of return affects the final level of systematic risk factor estimates is rejected. Based on the obtained results, there is proposed a method of calculation of beta which is connected with a lower risk of making statistical error type II. In addition, in the article there is confirmed that to obtain a good estimate of the level of beta with an increase in the number of observations, we should reduce the frequency of determining rates of return.
Keywords: beta, systematic risk factor, the cost of capital, CAPM