Zeszyty naukowe
Autor: Miłosz Kołodziejczyk, Marcin Pęksyk 281
Strony: 281–293
DOI: 10.18276/frfu.2015.74/1-24
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – W prezentowanej pracy podjęto próbę opisania problemu związanego z wyodrębnieniem reguł pozwalających oszacować cenę wykupu udziałów w spółce w kontekście ustępowania wspólnika ze spółki osobowej. Inspirację do podjęcia tematu stanowiły coraz częstsze publikacje zarówno osób zawodowo związanych z obsługą prawną procesów zmian kapitałowych w spółkach, jak i przedstawicieli środowisk akademickich przedstawiających możliwe rozwiązania problemu wyceny na gruncie prawa polskiego.
Metodologia badania – Przy opracowywaniu artykułu dyskusyjnego, jako narzędzie badawcze zastosowano przegląd literatury poświęconej zarówno teoretycznym, jak i praktycznym aspektom wyceny udziałów w spółkach osobowych. Dodatkowo dokonano analizy przydatności rozwiązań stosowanych w USA.
Wynik – „Każda wycena jest jedyna w swoim rodzaju” to fundamentalna zasada, którą w każdym przypadku powinien kierować się specjalista sporządzający wycenę przedsiębiorstwa. Proces określenia ceny odkupu w sytuacji wystąpienia wspólnika spółki osobowej nie jest w tym przypadku żadnym wyjątkiem. Zaprezentowana w niniejszym artykule koncepcja (standardu wartości) Buy-out price to wyrosła z realiów rynku amerykańskiego teoria, które wydaje się przystawać także do polskiej specyfiki wyceny udziałów wspólników występujących ze spółek o wysokim udziale personal goodwill w całkowitej wartości przedsiębiorstwa.
Oryginalność/wartość – Praca jako jedna z nielicznych w sposób kompleksowy prezentuje analizę dostępnych narzędzi oraz proponowanych paradygmatów w zakresie szacowania ceny odkupu w sytuacji wystąpienia wspólnika spółki osobowej.
Słowa kluczowe: standardy wyceny, standardy wartości, Buy-out price, personal goodwill, spółki osobowe

IN SEARCH OF THE ECONOMIC JUSTIFICATION OF THE BUY-OUT PRICE (STANDARD OF VALUE)

Abstract:
Purpose – The following paper addresses the fundamental challenge of how to choose the best practice rules for calculation of the Buy-out price of the dissociating partner in S-Corporation. It seems to be quite important as more and more textbooks and research papers both domestic and foreign investigates the problem
Design/methodology/approach – This is a research paper built around literature review. The main aim is to collect and analyse models and less structured solutions that could be most appropriate for the purpose of valuation of the dissociating partner’s shares in S Corporations.
Findings – „Every appraisal is unique” – this fundamental rule should guide every valuation analyst in her/his quest for reliable results. Searching for Buy-out price for the dissociating partner is no exception to the aforementioned rule. All findings are substantiated in the thorough review of the available textbooks and research papers investigating applicability of the most common techniques to the solution of the stated problem. As it seems to the authors, the US best practices in solving Buy-out price puzzle might be transferable to the Polish set of rules upon thorough consideration of all options.
Originality/value – This paper offers unique and comprehensive analysis of the historical and current research on best practice rules for calculation of the Buy-out price of the dissociating partner in S-Corporation in the context of Polish law.
Keywords: valuation standards, standards of value, Buy-out price, personal goodwill, S-Corporations