Zeszyty naukowe
Autor: Jan Konowalczuk, Tomasz Ramian 295
Strony: 295–309
DOI: 10.18276/frfu.2015.74/1-25
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – Celem publikacji jest przedstawienie problematyki stosowania kategorii wartości sprawiedliwej do wyceny przedsiębiorstw w Polsce. Wykorzystanie tej kategorii wartości do wyceny przedsiębiorstw dotyczy najczęściej sytuacji konfliktowej, w której konieczna staje się ochrona posiadanych praw własności przedsiębiorstwa, co wymaga osadzenia tej koncepcji wyceny na dotychczasowym dorobku teorii sprawiedliwości. Ten rodzaj wartości został wprowadzony do krajowej praktyki szacowania w 2011 r. w standardzie NI 5 rzeczoznawców majątkowych. Hipoteza: koncepcja wartości sprawiedliwej przeniesiona do Polski z teorii i praktyki rozwiniętych krajów anglosaskich (w szczególności USA) jest możliwa do stosowania w Polsce jedynie po dostosowaniu krajowych regulacji prawnych instytucjonalizujących zasady wyceny przedsiębiorstw oraz wymaga uwzględnienia stopnia rozwoju gospodarki rynkowej.
Metodologia badania – Studia literatury krajowej i zagranicznej oraz ocena praktyki stosowania kategorii wartości sprawiedliwej.
Wynik – Ustalenie warunków instytucjonalno-prawnych oraz ekonomicznych, jakie powinny być spełnione dla zapewnienia poprawnego stosowania kategorii wartości sprawiedliwej w wycenie przedsiębiorstw.
Oryginalność/wartość – Weryfikacja hipotezy na podstawie badań literatury zagranicznej i krajowej.
Słowa kluczowe: wycena przedsiębiorstwa, wartość sprawiedliwa, standardy wartości, prawa własności przedsiębiorstw

THE CONCEPTION OF FAIR VALUE OF BUSINESS PROPERTY RIGHTS IN POLAND

Abstract:
Purpose – The purpose of this paper is to present the issue of using the fair value in business valuation in Poland. The use of this standard of value to business valuation most commonly refers to conflict situations, where the protection of ownership rights of the company becomes necessary, and what requires embedding this concept of valuation at the current achievements of the theory of justice. This type of value was implemented to polish valuation practice in 2011 in real estate appraisers’ guidance note no 5 (NI 5).
Hypothesis – The concept of fair value was transferred to Poland from theory and of highly developed English- speaking countries and it is possible to use the concept in Poland only after the adaptation of national legislation that institutionalizes business valuation principles and requires taking into account the level of development of the polish market economy.
Research methodology – Studying relevant domestic and foreign literature and evaluation of the practical application of fair value.
Result – The establishment of the institutional-legal and economic conditions that should be met to ensure the correct application of fair value category in business valuation.
Originality/value – Verification of the hypothesis on the basis of domestic and foreign literature research.
Keywords: business valuation, fair value, business valuation standards, business property rights.