Zeszyty naukowe
Autor: Piotr Szymański 311
Strony: 311–320
DOI: 10.18276/frfu.2015.74/1-26
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – Identyfikacja problemów definicyjnych związanych z różnymi rodzajami wartości wykorzystywanymi w wycenie przedsiębiorstw.
Metodologia badania – Badania dokumentów, studia literaturowe.
Oryginalność/wartość – W artykule zwrócono uwagę na problem standardów wartości wykorzystywanych w wycenie przedsiębiorstw. Wiele standardów wyceny przedsiębiorstw z krajów anglosaskich wskazuje, że wybór standardu wartości jest jednym z krytycznych etapów procesu wyceny. W związku z tym, że w polskiej praktyce wyceny przedsiębiorstw problem ten nie jest dostrzegany, artykuł przybliża tą tematykę poprzez analizę podstawowych definicji z tego zakresu i wskazując na ich historyczne uwarunkowania.
Słowa kluczowe: standardy wartości, standardy wyceny przedsiębiorstw, wycena

STANDARDS OF VALUE IN BUSINESS VALUATION

Abstract:
Purpose – Identification of the definitional problems with different types of values used in businesses valuation.
Findings – Documents analysis, literature review.
Originality/value – The paper focuses on the problem of standards of value used in business valuation. Many business valuation standards of Anglo-Saxon countries indicates that choice of standard of value is one of the critical steps in the business valuation process. Polish business valuation practice does not see this problem therefore this article brings the standards of value by analyzing the basic definition and pointing to historical conditions.
Keywords: standards of value, business valuation standards, valuation