Zeszyty naukowe
Autor: Grzegorz Wojtkowiak 321
Strony: 321–331
DOI: 10.18276/frfu.2015.74/1-27
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – Przedstawienie głosu w dyskusji nad znaczeniem elastyczności jako elementu osiągania przewagi konkurencyjnej we współczesnych przedsiębiorstwach; wskazanie zdolności adaptacyjnych oraz sposobów ich osiągania na przykładzie branży budowlanej.
Metodologia badania – W pracy wykorzystano analizę wtórnych danych statystycznych, własną analizę wyników finansowych przedsiębiorstw notowanych na GPW oraz analizę przypadku – wynik wywiadu.
Wynik – Wynikiem jest przedstawienie: zmienności warunków, w jakich funkcjonują przedsiębiorstwa branży budowlanej, zmienności skali działania samych przedsiębiorstw, wyników tych zmian oraz ukazanie przykładu determinant osiągania elastyczności pozwalającej na lepszą adaptację do tych zmian.
Oryginalność/wartość – W artykule zaprezentowano bardzo aktualne zagadnienie elastyczności przedsiębiorstw w wybranej branży, charakteryzując indywidualne jej cechy oraz interdyscyplinarne czynniki warunkujące jej elastyczne działanie.
Słowa kluczowe: elastyczność, branża budowlana, zdolności adaptacyjne, przewaga konkurencyjna

THE ROLE OF FLEXIBILITY IN THE MANAGEMENT OF A CONSTRUCTION COMPANY

Abstract:
Purpose – To express the author’s opinion in a discussion about the meaning of flexibility as an element of gaining competitive advantage in modern companies; showing adaptability and means to achieve it on an example of a construction company.
Design/methodology/approach – An analysis of secondary statistical data was used in the article, as well as own analysis of financial results of stock listed companies (Warsaw Stock Exchange) and case study (interview).
Findings – The findings of the article provide information about: changes of circumstances, in which construction companies exist, volatility of scope of operations of these companies, results of these changes and showing an example of factors needed to achieve better flexibility, which in turn allow for better adaptability to the changes.
Originality/value – The article presents very current issues of flexibility of companies in the chosen sector, it describes their individual characteristics and interdisciplinary factors influencing flexible operations in that sector.
Keywords: flexibility, construction sector, adaptability, competitive advantage