Zeszyty naukowe
Autor: Dariusz Zarzecki 333
Strony: 333–340
DOI: 10.18276/frfu.2015.74/1-28
pdfpełen tekst

Streszczenie:
W artykule dokonano próby określenia wpływu gwarancji zatrudnienia na wartość biznesu. Problem jest istotny, dotyczy bowiem prywatyzowanych firm – zarówno państwowych, jak i komunalnych – i wiąże się z potencjalną odpowiedzialnością osób przeprowadzających sprzedaż za nieprawidłowości w wycenie kapitału własnego. W artykule wskazano rekomendowany sposób postępowania uwzględniający występujące w teorii i praktyce standardy wartości oraz racjonalność i logikę procesu prywatyzacji.
Słowa kluczowe: prywatyzacja, gwarancje zatrudnienia, wycena przedsiębiorstw, standardy wartości

AN ATTEMPT TO DETERMINE THE IMPACT OF JOB GUARANTEES ON SHARE VALUE


Abstract:
In this paper an attempt will be made to establish whether the introduction of provisions concerning collective labour agreement and job guarantees to the information memoranda of companies for sale is of any relevance to the valuation of such companies as commissioned by the seller. The issue is important as it relates to enterprises being privatised – both state-owned and commune-owned – and may be linked to responsibility of persons dealing with a sale for inappropriate valuation of equity. In the paper recommended procedure has been presented, taking into account generally known standards of value as well as rationale and logic of the privatisation process.
Keywords: privatisation, job guarantees, valuation of enterprises, standards of value